Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Trafiksäkerhet på bostadsgator

Falu kommun genomför en mängd trafiksäkerhetsåtgärder, men för att skapa en säker trafikmiljö krävs att alla tar sitt ansvar. En av Falu kommuns trafiksäkerhetsåtgärder är hastighetsplanen. Den utfördes 2010 i tätorten och 2020 i de yttre tätorterna förutom Sundborn. Man kan läsa mer om detta här.

I Falu kommun är det lägre hastigheter på gator i bostadsområden där trygghet och säkerhet prioriteras, och högre på infarts- och genomfartsgator där framkomligheten är viktig. Den ändrade hastighetsbegränsningen på bostadsgator från 50 km/tim till 30 km/tim har gett resultat. Vi har i våra trafikmätningar på bostadsgator sett att efterlevnaden varit god och den nya hastighetsbegränsningen följs.

De är en skillnad mellan trygghet och trafiksäkerhet. Den upplevda otryggheten motsvarar oftast inte låg trafiksäkerhet. Otrygghet är ett inte skäl för trafiksäkerhetsåtgärder. Tänk också på att det är först i 10-12 årsåldern som barn kan koppla trafikregler, trafikförhållanden och andra trafikanters beteende till sin egen förmåga.

Vad gör Falu kommun om man anser att hastighetsbegränsningen inte uppfylls?

Om man har synpunkter på trafiksäkerheten eller att hastighetsbegränsningen inte följs så är det viktigt att vi får veta detta.

Lämna synpunkter via Felanmälan väg och park.

Behöver du övrig hjälp eller stöd kontakta kontaktcenter på telefonnummer 023-83 000 alternativt kontaktcenter@falun.se.

Hur hanterar Falu kommun inkomna synpunkter?

Vi samlar in alla önskemål och synpunkter gällande hastigheter och trafiksäkerhet på vårt vägnät. Minst två gånger om året kommer vi att göra en samlad bedömning av behovet av åtgärder på gatunätet utifrån de inkomna önskemålen.

Utredningstiden kan påverkas av antalet inkomna ärenden. Vid brådskande ärenden hänvisar vi till polisen med hänsyn till att de är tillsynsmyndigheten för trafikförseelser.

Sidan uppdaterad 2021-04-29