Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Handläggningstider, avgiftsreducering och överklagan enligt Plan- och bygglagen kap 9 § 27a

Tidsfristen för beslutet

Enligt plan- och bygglagen ska beslut om lov eller förhandsbesked meddelas inom 10 veckor från den dag ansökan beslutades vara komplett. Ett beslut om anmälan enligt plan- och bygglagen ska meddelas inom 4 veckor från den dag ansökan kom in till nämnden.

Om vi bedömer att ansökan behöver kompletteras med ytterligare underlag ska vi inom 3 veckor från den dagen vi fick in ansökan, anmälan eller från den dag ytterligare underlag lämnats in, förelägga den som sökt lov/anmälan/förhandsbesked att komplettera ansökan. Enligt plan- och bygglagen ska tidsfristen om 10 veckor, respektive 4 veckors handläggningstid då istället räknas från den dag de kompletterande handlingarna kom in.

Om Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor inte förelagt den sökande att komplettera ansökan om lov, anmälan eller förhandsbesked inom 3 veckor ska tidsfristen om 10 veckor räknas från den dag ansökan först kom in eller på sökandes eget initiativ kompletterades med ytterligare underlag.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet får tidsfristen enligt plan- och bygglagen förlängas en gång med högst tio veckor.

Reduktion av avgift om tidsfristen överskrids

Om en avgift tas ut för handläggningen av ett ärende om lov, anmälan eller förhandsbesked ska avgiften, i enlighet med 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen, reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist överskrids.

Möjligheten att överklaga

Beslut om lov, anmälan, förhandsbesked och avgifter kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen. Mer information om hur man överklagar kommer du att få i samband med beslut i ärendet.

Sidan uppdaterad 2019-10-14