Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Man som bygger

Anmälan enligt plan- och bygglagen

Även om du inte behöver bygglov för en åtgärd kan du behöva anmäla förändringen till kommunen.

Förändringen behöver inte granskas mot detaljplanens bestämmelser, vilket innebär att handlingstiden blir kortare och kostnaden lägre för anmälan än för bygglov. Även om förändringen inte behöver följa detaljplanen ska den anpassas till byggnadens och områdets förutsättningar gällande färg, form och material.

De här åtgärderna kräver en anmälan:

Attefallshus och mindre tillbyggnader

 • Nybyggnad av en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter. OBS! Det krävs alltid bygglov om åtgärderna hamnar närmare än 4,5 meter till gräns mot gata eller allmän plats.
 • Tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus, så kallad Attefallstillbyggnad.
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Eldstad eller ändring av installation och konstruktion:

 • Installation eller större ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 • Installation eller större ändring av anläggning för vatten eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.

Utanför detaljplanelagt område:

 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, som ligger utanför detaljplanerat område.
 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.

Kulturhistoriska byggnader och områden

 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt värde (historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, alternativt ingår i ett sådant område).

Övrigt

 • Nybyggnad eller större ändring av vindkraftverk.

Vänta på startbeskedet innan du börjar

Kom ihåg att vänta på startbeskedet innan du börjar. Om du inte fått ett startbesked och ändå har börjat, är det en olovlig åtgärd och Myndighetsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Nämnden kan förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.

Mer information om anmälan

Läs mer om anmälan hos Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-04-30