Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En man och en kvinna som tittar på en dataskärm

Anmälan enligt plan- och bygglagen

Även om du inte behöver bygglov för en åtgärd kan du behöva anmäla åtgärden till kommunen.

Åtgärden behöver inte följa detaljplanen men den ska anpassas till byggnadens och områdets förutsättningar gällande färg, form och material.

De här åtgärderna kräver en anmälan:

Attefallshus och mindre tillbyggnader

 • Nybyggnad av ett komplementbostadshus på maximalt 30 kvadratmeter så kallat Attefallshus. (Det är bara komplementbostadshusen som får vara 30 kvadratmeter)
 • Nybyggnad av en komplementbyggnad på maximalt 30 kvadratmeter, så kallat Attefallshus.
 • Tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus, så kallad Attefallstillbyggnad.
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

OBS! Det krävs alltid bygglov om åtgärderna hamnar närmare än 4,5 meter till gräns mot gata eller allmän plats.

Eldstad eller ändring av installation och konstruktion:

 • Installation eller större ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 • Installation eller större ändring av anläggning för vatten eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.

Utanför detaljplanelagt område:

 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, som ligger utanför detaljplanerat område.

Kulturhistoriska byggnader och områden

 • Underhåll av byggnadsverk med ett kulturhistoriskt värde. Tex ommålning av fasaden inom Elsborg, Östanfors, Gamla Herrgården eller Villastaden.

Övrigt

 • Nybyggnad eller större ändring av vindkraftverk.

Vänta på startbeskedet innan du börjar

Kom ihåg att vänta på startbeskedet innan du börjar. Om du inte fått ett startbesked och ändå har börjat, ska Myndighetsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Nämnden kan förelägga dig att återställa, till exempel genom att riva det du byggt.

Sidan uppdaterad 2022-03-24