Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bygglov

När kommunen behandlar en ansökan om bygglov bedömer man om ett byggprojekt uppfyller de krav som finns. Kraven finns i första hand i detaljplaner, plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Bild på bygglovprocessen

När behöver jag ansöka om bygglov eller göra en anmälan?

Om du är osäker på om du behöver ansöka om bygglov, marklov, rivningslov eller göra en anmälan så hör av dig till oss bygginspektörer. Obs våra blanketter fungerar bäst i webbläsaren Internet explorer. Fungerar det inte för dig, ring så skickar vi blankett.

Mer om när jag behöver söka om bygglov eller göra en anmälan

Att söka bygglov mm

Fyll i blanketten ansökan om bygglov, ljusanordningar och skyltar, strandskyddsdispens, marklov, rivningslov, bygganmälan eller anmälan av eldstad, och glöm inte att skriva under din ansökan:

Bygglov mm, blankett för ansökan och anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta hjälp av vår Bygglovsguidelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera!

Våra blanketter fungerar bäst i webbläsaren Internet explorer! Fungerar det inte att fylla i blanketten på webbsidan, så kan du skriva ut extrafilen vi lagt in och fylla i den manuellt! Fungerar det inte för dig, ring så skickar vi blankett.

Du ska bifoga:

  • nybyggnadskartaöppnas i nytt fönster
  • situationsplan
  • planritningar,
  • fasadritningar
  • sektionsritningar. 

Riktlinjer

Vilka ritningar som krävs varierar beroende på vilken vad du ska göra. Noggranna och lättförståeliga ritningar underlättar vårt arbete och ser till att handläggningen av ditt ärende går smidigare. 

Exempel på olika typer av ritningar

Teknisk beskrivning

Gör en teknisk beskrivning, antingen genom att fylla i vår blankett eller skriv en egen förklarande text om hur du tänkt bygga.

Teknisk_beskrivning_- bilaga_till_ansökan_om_bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontrollansvarig

Fyll i anmälan om kontrollansvarig om sådan krävs. Lämna in handlingarna till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vem är kontrollansvarig?

Kontrollansvarig, blankett för anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan lämnas till:

Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 FALUN.
Det går också bra att lämna in den direkt i receptionen i Egnellska huset, Myntgatan 45.

Öppettider i receptionen är:
Mån-fre 8-17.

Hur lång tid tar det?

När du lämnat in din ansökan eller anmälan så kommer denna att handläggas av någon av våra bygginspektörer. Hur lång tid detta kommer att ta är såklart väldigt olika från fall till fall.

Enligt plan- och bygglagen ska beslut i lovärenden lämnas inom tio veckor från att ansökan är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor. I de vanligaste fallen brukar det ta 4-8 veckor.
Om din ansökan innehåller alla handlingar som krävs inkl. tydliga ritningar redan från början går handläggningen fortare.

När du kontaktar någon av våra bygginspektörer och har frågor om byggnation, är det bra om du kan uppge fastighetsbeteckning, ägare och/eller fastighetens adress. Du får då besked om det du vill göra är lovbefriat eller om du behöver söka bygglov, marklov eller rivningslov. Vi informerar även om åtgärden kräver tillstånd från någon annan myndighet.

Handläggning av ditt ärende

Laga kraft

När vi beslutat om lov måste vi normalt delge beslutet till dig och de personer som haft invändningar. Vi på kommunen måste också kungöra beslutet i Post- och inrikes tidningar. Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen.

De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar. Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.
Post- och Inrikestidningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tekniskt samråd

När du fått ditt beslut om bygglov kallar myndighetsnämnden för bygg och miljö dig till ett tekniskt samrådsmöte (f.d. byggsamråd). Om du ska bygga enklare byggen behöver du inte kallas till ett sådant möte.

På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du har lämnat in. I kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen.

Startbesked

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas.

Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, för då föreskriver lagen att en  byggsanktionsavgift ska tas ut.

Kommunens arbetsplatsbesök

När ditt bygge har varit igång en tid ska vi, enligt nya plan- och bygglagen, besöka byggarbetsplatsen (arbetsplatsbesök). Detta ska normalt sett göras minst en gång under byggtiden. Hur många besök och när dessa besök ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet.

Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök och detta bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket tittar vi  bland annat på att kontrollplanen följs.

Slutsamråd

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Med på samrådet är du som byggherre, den som arbetat som kontrollansvarig och övriga som kommunen tycker bör vara med. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och kommunen inte har skäl att ingripa så avslutar vi ärendet och ett slutbesked utfärdas till dig. När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. 

Du får inte flytta in före du fått slutbeskedet, om du gör det kan vi  ta ut en byggsanktionsavgift.

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får du ett så kallat "interimistiskt slutbesked". I det beskedet beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

Sidan uppdaterad 2017-11-10