Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Faluån en vinterdag

Översvämning och höga flöden

Översvämning i Falun eller Dalarna

Samlad information om krisberedskap för översvämning hittar du på Länsstyrelsen Dalarnas sida om översvämninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuell rapportering

 • Tidigare prognoser och händelser för vårfloden i Falu kommun 20-30 april 2018

  20 april
  Svärdsjövattendragen I Svärdsjövattendragen är situationen uppströms Svärdsjön ganska stabila, men några oreglerade bäckar och åar kan översvämmas. Nedströms Svärdsjön är flödet stigande och beräknas når sin kulmen på cirka 60 kubikmeter i sekunden den 23-26 april. Det finns risk för översvämning när nivåerna stiger också i oreglerade tillflöden.Faluån med tillrinning, Varpan, Vällan, Grycken, Gopen, Rogsjön med med flera. I Faluån med tillrinningsområde beräknas vattenflödena nå 25 kubikmeter per sekund den 23-26 april, vilket är maximalt vad ån kan ta emot. Från Gopen och Rogsjön och deras tillrinningsområde norrifrån smälter snön lite långsammare vilket gör att vattenflödena där beräknas når sitt maximum några dagar senare. I centrala Falun kan ån börja svämma över cirka 23-26 april, främst vid den gamla tvättbryggan nedanför Fisktorget. Det kan också börja komma in vatten i källare och parkeringshus via golvbrunnar.Runn och Dalälven Runn stiger för tillfället med cirka 14 centimeter per dygn och beräknas nå sin dämningsgräns cirka 27-30 april. Enligt tidigare beräkningar från regleringsföretagen så kommer Runn sedan att översvämmas med 50-80 centimeter vilket betyder att vatten då rinner tillbaka in i Tisken och Faluån.22 april Sammanfattning Dagens möte i Dalälvsgruppen kan sammanfattas med, överhängande risk för omfattande nederbörd fredag/lördag 20-30 mm. Samt att fjällfloden sannolikt kommer trycka upp Runns yta med ytterligare 20-30 cm, ev mer beroende på nederbördsmängder.Falu kommun ökar beredskapen för att hantera detta på bästa möjliga sätt.Dalälven och Siljan Västerdalälvens flöde ökar nu samtidigt som Siljan passerat sin dämningsgräns och väntas kulminera ca 50 cm över dämningsgränsen. Vilket innebär att avbördningen från Siljan kommer öka enligt en fastställd tappningsplan. Sammantaget innebär det att vi kommer se ett flöde om 1000 till 1100m3/sekund i Dalälven vid Torsång.Runns sjösystem Det höga flödet innebär att Runns yta långsamt kommer tryckas upp till 107,50- 107,70. Någon exakt tid för när de olika nivåerna inträffar går i dag inte att ange.Vid nivån runt 107,70 kommer Faluån stiga kraftigt då den däms inne av Runn/Tisksjön.Övriga vattendrag Den prognostiserade nederbörden kommer ånyo sätta fart på flödena då markerna är mättade av tidigare nederbörd/snöavsmältningHöjd beredskap Falu kommun höjer nu ytterligare beredskapen för insatser i tätorten och om så behövs på andra platser.Information och kontaktytor För information om nivåer och flöden hänvisas till Falu kommuns hemsida.Med anledning av det höga vattenläget i Svärdsjövattendragen så har Falu kommun upprättat en informationspunkt i Hyttstugan i Sundborn. Dit kan oroliga vända sig med frågor och få hjälp. Öppet vardagar klockan 17-19. Övrig tid går det att fråga Frivilliga resursgruppen, FRG på plats.Kommunen har också upprättat ett telefonnummer dit man kan vända sig med frågor om vårfloden. Telefon 023-823 45. Är det en akut situation där det finns risk för att människor eller djur skadas ring larmnumret 112.23 april
  Svärdsjövattendragen Tillrinningarna fortsätter att öka. Nu går 82 kubikmeter i sekunden ut från Svärdsjön, vilket innebär att Toftan nu får motta cirka 90-95 kubikmeter i sekunden. Förhoppningsvis står vi nu på kulmen av flödena och det börjar snart att minska. Det finns som alltid en risk för ökning om vi får utlovad nederbörd med 5-10 millimeter under dygnet.Från Amungen och Ljugaren går bara minimitappningar. Från Balungen 6 kubikmeter i sekunden.Faluån med tillrinning, Varpan, Vällan, Grycken, Gopen, Rogsjön med med flera. Söder om Rogsjön finns nu extremt stora volymer skogsvatten som tids nog kommer rinna ner mot Varpan. I Sågmyraområdet är det fortsatt mycket ansträngt läge längs Lusteboån. Från Gopen avbördas nu 15 kubikmeter i sekunden. Sedan tillkommer lokala tillrinningar ner till Varpan som fortsätter att stiga, just nu cirka 50 centimeter över det normala. Regleringsdammen står sedan en tid tillbaka fullt öppen så här finns inget mer att göra.Flödet genom Faluån kommer gradvis att öka. Sågmyravattendragets flöde blir styrande om när skyddsutrustning ska börja monteras längs Faluån. I Vällan har flödena kulminerat men sjön kommer fortsätta stiga. Sjön är nu överdämd och mindre skyddsvall har anlagts vid Lilltorpsvägen. Samverkansmöte har hållits med Trafikverket och Länsstyrelsen Dalarna.Runn och Dalälven Runn stiger nu med 18-20 centimeter per dygn och har nu nivån 106,60, det vill säga cirka 50 centimeter under dämningsgräns. Så här kommer problemen först om ca fyra dygn, och då hoppas vi att det stabiliserat sig i Svärdsjöområdet, samt att tillrinningarna ifrån Faluån via Sågmyra har kulminerat.Sammanfattning Läget under kontroll och vi hanterar den nuvarande situationen. Dock ser vi att vattenläget förvärras i Sågmyraområdet vilket leder till ökade flöden i Faluån. I Svärdsjövattendraget hoppas vi att nu nått kulmen eller är mycket nära. Hotet här är om vi får mycket regn de närmaste veckorna. Sedan ser vi att flödena i Öster och Västerdalälven ökar och kommer närmare, vilket kan skapa mycket svåra förhållanden.Med anledning av det höga vattenflödet i Faluån så har pontonbron under järnvägen vid Tiskenparkeringen tillfälligt tagits bort. Kvarnparken stängs nu också tillfälligt av samma anledning.24 april
  Sammanfattning Tillrinningarna har nu kulminerat inom kommunens vattendrag och börjar nu minska, undantaget vattendrag i Sågmyraområdet som förväntas minska kommande dygn. Trögheten i minskningarna kommer av de mycket stora depåer av skogsvatten som buffrat upp vid sidan av vattendragen, och som nu kan strömma ut i bäckar och åar.Även för Dalälven sker nu ett positivt trendbrott, vilket innebär att Runn bedöms stanna nära dämningsgräns och normalnivå inom 2 dygn.Vi måste vara medvetna om att händelseutvecklingen snabbt kan ändras till det sämre om vi före mitten av maj får mer omfattande nederbörd.Svärdsjövattendraget Tillrinningarna har nu börjat sjunka efter toppnoteringen 82 kubikmeter i sekunden från Svärdsjön till ca 75, och fortsatt sjunkande flöden/nivåer. Vi bibehåller samma flöde från Toftan och neråt i vattendraget för att påskynda normala nivåer inom den nedre delen av älven.De stora regleringsmagasinen Amungen, Balungen, Ljugaren och Ågsjön stiger nu kraftigt men vi ser ingen närliggande risk för höga vattenflöden från dessa innan skogsvattendepåerna nerströms avrunnit. Här finns magasinsutrymme för den närmaste 14 dagarsperioden.Information till medborgare Trygghetspunkt (information & förstärkningsresurser)Mycket lyckad etablering vid Carl Larssongården som uppskattas av många. Vi behåller insatsen till vi sett en rejäl nergång av Sundbornsån. Vi fortsätter även ha telefonnumret 023-823 45 öppet dygnet runt ytterligare några dagar.Rogområdet Tillrinningarna till Rogsjön ser nu ut att kulminera och höjningen av Rogsjön planas ut.Sågmyraområdet Fortsatt ansträngt läge längs Lusteboån. Tillrinningarna från ovanförliggande vattendrag bör vara mycket nära sin kulm. Men vi kommer fortsatt se höga flöden genom Faluån.Varpan Nivån väntas nu långsamt även här sjunka när toppflödena från Sågmyraområdet minskar.Faluån Flödena genom Faluån kommer långsamt att minska.
  • Gång och cykelvägen genom Kvarnparken är fortsatt stängd.
  • Pontonbron under järnvägsviadukten är sedan tidigare bortlyft för att släppa ut flöden.
  • Rensgaller vid Slussen har avlägsnats eftersom stora mängder sjöväxter täpper till.
  Någon övrig skyddsutrustning eller andra åtgärder bedöms i nuläget inte vara nödvändiga.Runn och Dalälven Avmattad snösmältning bromsar tillrinningarna och Fortum bedömer nu att Runn inte kommer överdämmas. Nivån väntas stanna vid damningsgräns inom två dygn.Vällansjöarna Flödena har kulminerat och Vällansjöarna har slutat stiga. Skador på dammen ovanför Puttbo har nu lagats.27 april
  Sammanfattning Falu kommun fortsätter med en förstärkt bemanning dygnet runt, för justeringar av flöden samt kontroll över att flytande föremål och isflak inte ställer till nya problem. Nivåerna i Runn och Dalälven fortsätter öka samtidigt som avtappningen från Balungen ökar, för att skapa plats för nederbörd den närmaste tiden. Vattennivåer och flöden är fortsatt mycket höga i våra vattendrag, undantaget Amungen och Ljugaren. Vilket gör att förhållandevis måttlig nederbörd snabbt kan förvärra läget.Nederbördsprognos SMHI bedömer att vi under 2-4 maj kommer få cirka 10 mm.Information till medborgare Trygghetspunkten vid Carl Larsson-gården blir kvar minst över 1 maj och betjänas av FRGs personal, som också ansvarar för skyddet av gården. Vi behåller även telefonnumret där allmänheten kan nå kommunen för akuta vårflodsärenden, som inte är räddningstjänst. Telefonnummer 023-823 45. Säkerhet vid vatten Falukommun och Räddningstjänsten Dala Mitt uppmanar allmänheten att:
  • Inte beträda dammanläggningar eftersom strömhastigheten framför utskovsluckor och turbinintag omöjliggör livräddning om någon faller i vattnet.
  • Iaktta stor försiktighet vid strandkanter till strömmande vatten då dessa kan vara försvagade.
  • Vara försiktig vid mindre broanläggningar som gångbroar över Svärdsjövattendragen.
  • Respektera ALLA uppsatta avspärrningar
  Omhändertagande av drivande föremål Insats för bärgande av bryggor och andra större föremål har tillsvidare avslutats.Svärdsjövattendragen De höga vattenflödena har nu stabiliserats på fortsatt mycket hög nivå. Från Svärdsjön avbördas nu cirka 75 kubikmeter i sekunden. Denna ökning beror på ökade avbördningar från Balungen i syfte att skapa lokalt utrymme för nederbörd. Söder om Svärdsjön märker vi nu en liten men klar minskning av lokala tillrinningar, men nivåerna kommer vara höga under lång tid framöver.Dammskador på pumphusdammen i Borgärdet har åtgärdats.Sågmyravattendragen Vattendragen har stabiliserats. En viss tillbakagång har noterats i några sjöar. Fortsatt kommer dock höga vattenflöden avbördas mot Varpan och Faluån.Varpan Fortsatt mycket höga nivåer. Sjösystemet bedöms nu vara nära sin kulm och varefter avbördningarna från Sågmyraområdet avtar kommer vi se en tillbakagång.Faluån I Faluån har en hel del sediment spolats bort vilket är värdefullt ur avbördningssynpunkt, vilket nu medger ett flöde om ca 34 kubikmeter per sekund. Nivån i Faluån och ovanförliggande Östanforsån är mycket höga men stabila, varefter trycket på sjön Varpan minskar kommer vi se en långsam sänkning av nivåerna inom å-systemet.Vår bedömning i nuläget är att nivåerna i Östanforsån och Faluån inte nämnvärt kommer öka de närmaste dygnen.Runn och Dalälven Flödet i Dalälven fortsätter att stiga vilket gör att Runns dämningsgräns nu passerats.Vår bedömning är att den nu kommer att stiga marginellt innan den når sin kulm. Dock finns en stor osäkerhet inför eventuellt ökade avrinningar från fjällområdena samt nederbörd.Rogsjön Från Rogsjön avbördas medelhöga vattenföringar. Inriktningen är att en ökad tappning inte ska ske innan flödena från Sågmyra minskat.Vällansjöarna Flödena har kulminerat och är mycket långsamt på tillbakagång.Dammskador har åtgärdats på Strålmyrsdammen.30 april
  Sammanfattning I samtliga strömmande vattendrag inom kommunen har flödena nu kulminerat. Magasinsutrymmena i de stora regleringsmagasinen norr Runn är relativt goda undantaget Balungen. Vilket är bakgrunden till ökad avbördning från Balungen (22 kubikmeter i sekunden) så att vi även där kan skapa ett magasinsutrymme för kommande nederbörd.Runn fortsätter om än mer långsamt att stiga, och ligger nu på knappt 30 centimeter över dämningsgräns.Skyddsanordningar vi Carl Larssongården plockas i dag ner då sjö- och åytorna är stadigt minskande. Särskild informationsinsats görs med anledning av detta.Vi kraftsamlar nu för att möta eventuella problem om Runn fortsätter stiga till 45 centimeter över dämningsgräns, vilket vi inte kan utesluta.Information och rapporter om skador För information om lokala förhållanden, samt råd för skydd av fastigheter hänvisar vi fortsatt till vår hemsida och tillfälliga telefonnumret 023-823 45. Observerade skador på vägar, dammar och annan infrastruktur inom kommunens gränser inrapporteras till detta telefonnummer.Läget är fortsatt under god kontroll gällande alla vattendrag inom kommunen undantaget Dalälvens uppdämning av Runn vilket vi nu fokuserar kring.

 • Prognos och händelser för vårfloden i Falu kommun 2 maj 2018

  Sammanfattning I samtliga strömmande vattendrag inom kommunen har flödena nu kulminerat och är sakta sjunkande. De höga flöden i Faluåns tillrinningsområde kommer fortsätta under nästkommande vecka. En snabbare nergång i flöden och nivåer väntas i Lillälven.För Runn och Dalälven väntas nuvarande flöden och nivåer bestå under den kommande 7 dygnsperioden. Vi bedömer att Runn därefter kommer stiga ytterligare 10-20 cm när snöavsmältningarna tar fart i fjällregionen, vilket inte väntas ske före 10 maj.SMHI förutspår enbart 5-10 millimeter nederbörd under 3 och 4 maj sedan uppehålls och stigande temperaturer fram till 10 maj.Markvatten Markerna är nu mättade av smältvatten varför vi långt efter vårflodens passerande kommer vara känsliga för omfattande nederbörd.Lillälven Avbördningen från Balungen kommer i dag minskas från 22 till 15 kubikmeter i sekunden. Vilket medför att flödet från Svärdsjön kommer minska till cirka 53 kubikmeter i sekunden.Vattendragen väster om Lillälven och Runn Fortsatt höga till mycket höga nivåer. En återgång till för årstiden normala flöden och nivåer kommer ta 1 till 2 veckor.Faluån och Floån Fortsatt mycket höga flöden från Floån (Sågmyravattendragen) vilket innebär att avsänkningen av Toftan kommer ta minst 2 veckor innan för årstiden normala nivåer kan etableras. Flödet genom Faluån kommer fortsatt vara mycket högt, cirka 34 kubikmeter i sekunden under den kommande 7-dygnsperioden.Runn - Dalälven Dalälvens flöde i Torsång väntas ligga kvar på ca 880 kubikmeter i sekunden vilket ger höjden ca +107,33, det vill säga 28 centimeter över högsta tillåtna dämningsgräns inom Runns sjösystem. Uppströms i Dalälven sker en långsam minskning av flödet från Västerdalälven, men samtidigt ökar flödet från Siljan. Fortum och Dalälvens regleringsföretag gör bedömningen att flödet i älven kommer öka när snöavsmältningarna på riktigt börjar i fjällregionen, där det för årstiden finns mer snö än normalt. För Runns del kan vi vänta oss en ökning med 10-20 centimeter när fjällfloden kommer, vilket då kan ge nivån +107,50-107,55.Prognosen är svårbedömd och inrymmer ingen mer nederbörd än vad SMHI nu har prognosticerat.Vällan Fortsatt höga tillrinningar vilket medför att en återgång till för årstiden normala nivåer kommer ta ca 1 veckaDokumentation Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens mät och kartkontor har påbörjat inmätning över vattnets utbredning Toftan och Sundbornsån samt Varpan, Östanforsån och Faluån.Information och rapporter om skador För information om lokala förhållanden, samt råd för skydd av fastigheter hänvisar vi fortsatt till vår hemsida och tillfälliga telefonnumret 023-82345. Observerade skador på vägar, dammar och annan infrastruktur inom kommunens gränser inrapporteras till detta telefonnummer.Läget är fortsatt under god kontroll gällande alla vattendrag inom kommunen.
 • Prognos och händelser för vårfloden i Falu kommun 3 maj 2018

  Sammanfattning Undantaget Runns sjösystem fortsätter flödena långsamt att minskaRunns yta ligger nu på höjden 107,35 meter över havet, vilket är en marginell ökning med 2 centimeter på 48 timmar.SMHI har reviderat ner prognosen för nederbörd till ca 5 mm under 3 maj. Därefter förutspås uppehållsväder, med värme och sol den närmaste veckan. Givet att den prognosen håller vad den lovar och att vi får en fortsatt långsam snöavsmältning i fjällen borde vi kunna blåsa vårfloden över vid Pingsthelgen, 19-20 maj.Aktsamhet vid vatten Även om nivåerna börjar sjunka råder fortsatt mycket höga vattenhastigheter inom delar av våra strömmande vattendrag. Anslutande mark, kajkanter, bryggor kan ha försvagats eller skadats av de höga vattenflödena så man bör vara extra försiktig. Fastighets- och eller anläggningsägare har naturligtvis ett ansvar att ingen kommer till skada.Dokumentation Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens mät- och kartkontor har påbörjat inmätning över vattnets utbredning Toftan och Sundbornsån samt Varpan, Östanforsån och Faluån.Kommunen kommer även undersöka kajkanter längs Faluån så fort nivåer och flöden så medger.
 • Prognos och händelser för vårfloden i Falu kommun 4 maj 2018

  Sammanfattning Flöden och vattennivåer inom kommunens geografiska gräns fortsätter långsamt att minska. Torsdagens nederbörd samt ökad avbördning från Siljan spädde ytterligare på flödena i Dalälven varför vi nu passerat 900 kubikmeter i sekunden, i Dalälven vid Torsång.Under helgen kommer nivån enbart stiga någon eller några centimeter över dagens nivå, +107,37 (vilket nu är cirka 30 centimeter över dämningsgräns).Under nästkommande vecka bedöms flödet i Dalälven vid Torsång gå upp till cirka 950 kubikmeter per sekund, vilket då kommer öka Runns sjösystems nivå till ca +107,50. Ökningen kommer av att snöavsmältningarna i fjällregionen tar fart. Förhoppningsvis kan fjällflödena kompenseras genom minskade lokala tillrinningar, men det är i dagsläget svårbedömt.En framgångsfaktor för Runns sjösystem är att vi under nästa vecka kan minska avbördningarna från Svärdsjövattendragen och Faluån till Runn. Svärdsjövattendragen Avbördningen från Svärdsjön 4 maj var 55 kubikmeter per sekund, och är fortsatt avtagande. Amungen är sedan 18 april fortsatt stängd. Den ökade avbördningen från Balungen kommer fortsätta in i nästa vecka så att en hållbar trivselnivå etableras för nederbörd längre fram.Faluån och dess tillrinningsområde Gopen sänks ner något mer än normalt på grund av planerade underhållsarbeten inom sjösystemet. Avbördningen genom Faluån kommer fortsatt vara hög över helgen för att så fort möjligt sänka ner Varpan, samt att kunna minska utflödet då flödet är som störst i Dalälven.Fortsatt aktsamhet vid vatten Även om nivåerna börjar sjunka råder fortsatt höga flödeshastigheter inom delar av våra strömmande vattendrag. Anslutande mark, kajkanter, bryggor kan ha försvagats eller skadats av de höga vattenflödena varför vi fortsatt bör vara extra försiktiga invid och på dessa. Fastighets- och eller anläggningsägare har naturligtvis ett ansvar så ingen kommer till skada.
 • Prognos och händelser för vårfloden i Falu kommun 8 maj 2018

  Sammanfattning Allt fokus ligger nu på Dalälven där smältvattnet från fjällregionerna ökar vattenflödena i både Väster- och Österdalälven. Flöden och vattennivåer inom kommunens geografiska gränser fortsätter som tidigare att minska.Dalälven och Siljan Västerdalälvens flöde ökar nu rejält i dess övre delar. Vid Lima var flödet den 4 maj 214 kubikmeter i sekunden, och den 8 maj 420 kubikmeter i sekunden. De lokala tillrinningarna minskar samtidigt nerströms till älvmotet i Djurås, vilket har en viss utjämnande effekt. Älvens nivå i Mockfjärd har stigit med ca 10 centimeter det senaste dygnet.Även Österdalälvens flöde ökar. Vid Idre var flödet den 4 maj 110 kubikmeter i sekunden, och den 8 maj 368 kubikmeter i sekunden.Siljan kommer i dag passera högsta dämningsgräns. För att bibehålla nuvarande nivå relaterat till det inflöde som råder måste avbördningen ökas med ytterligare minst 50 kubikmeter i sekunden från Siljan, vilket sammantaget med det ökade flödet från Västerdalälven påverkar nivån i Runn.
 • Prognos och händelser för vårfloden i Falu kommun 9 maj 2018

  Sammanfattning Dagens möte i Dalälvsgruppen kan sammanfattas med, överhängande risk för omfattande nederbörd fredag/lördag 20-30 millimeter. Samt att fjällfloden sannolikt kommer trycka upp Runns yta med ytterligare 20-30 centimeter, eventuellt mer beroende på nederbördsmängder.Falu kommun ökar beredskapen för att hantera detta på bästa möjliga sätt.Dalälven och Siljan Västerdalälvens flöde ökar nu samtidigt som Siljan passerat sin dämningsgräns och väntas kulminera cirka 50 centimeter över dämningsgränsen. Vilket innebär att avbördningen från Siljan kommer öka enligt en fastställd tappningsplan. Sammantaget innebär det att vi kommer se ett flöde om 1000 till 1100 kubikmeter i sekunden, i Dalälven vid Torsång.Runns sjösystem Det höga flödet innebär att Runns yta långsamt kommer tryckas upp till 107,50- 107,70 (cirka 45-65 centimeter över dämningsgräns). Någon exakt tid för när de olika nivåerna inträffar går i dag inte att ange.Vid nivån runt 107,70 kommer Faluån stiga kraftigt då den däms inne av Runn/Tisken.Övriga vattendrag Den prognostiserade nederbörden kommer ånyo sätta fart på flödena då markerna är mättade av tidigare nederbörd/snöavsmältningHöjd beredskap Falu kommun höjer nu ytterligare beredskapen för insatser i tätorten och om så behövs på andra platser.Information och kontaktytor För information om nivåer och flöden hänvisas till Falu kommuns hemsida. Behov av stöd/hjälp håller vi vårt telefonnummer fortsatt öppet dygnet runt: 023-823 45.
 • Varning för höga nivåer i Runns sjösystem 10 maj 2018

  Flödena i Västerdalälven samt flödet från Siljan fortsätter stadigt öka.SMHI har i dag utfärdat en klass 3 varning för extremt höga flöden i Västerdalälvens övre del.Runns sjösystem följer nivån i Dalälven vid Torsång.Runns yta låg klockan 17.00 på höjden 107,47 meter över havet (drygt 40 centimeter över dämningsgräns), vilket innebär att Tisken nu är en del av Runn. Sannolikt kommer Runns sjösystem inklusive Tisken och Faluån att tryckas upp till höjden 107,60 – 107,65 under lördagen.Stor osäkerhet föreligger om och hur omfattande nederbörden blir under fredag och lördag i samband med det regnväder som drar in från väster. Varför det inte kan uteslutas att nivån kommer stiga över 107,70 .
 • Prognos och händelser för vårfloden i Falu kommun 11 maj 2018

  Sammanfattning Varning för högre nivåer i Runns sjösystem . Nivån inom Runns sjösystem väntas under helgen stiga ytterligare med 10-20 centimeter till nivån 107,60-107,70 (cirka 55-65 centimeter över dämningsgräns). Detta förutsatt SMHIs bedömning om minskade nederbördsmängder.Prognos gällande nederbörd SMHI meddelade klockan 10.45 att det råder stor osäkerhet om var och vilka nederbördsmängder som kommer falla det närmaste dygnet över Dalarnas län. SMHI ser en tendens till att de större regnmängderna kommer passera i en mer nordostlig bana, vilket då innebär måttlig nederbörd om 5-15 millimeter.Västerdalälven Vattenflödena kommer fortsatt öka främst inom älvens nedre delar. Inom de övre delarna har snöavsmältningarna redan kulminerat. Förutsatt de antagna mindre regnmängderna bedöms älven innan sammanflödet i Djurås kulminera under helgen.Österdalälven/Siljan Siljan fortsätter stiga ytterligare några decimeter vilket innebär ökade avbördningar till Dalälven nerströms.Dalälven vid Torsång Vid Torsång var flödet klockan 12.00, 980 kubikmeter i sekunden. Flödet bedöms utifrån nuvarande förutsättningar kulminera något under 1100 kubikmeter i sekunden.Runn Runns sjösystems yta låg klockan 12.00 på nivån 107,52. Sjösystemet förutspås att fortsätta stiga ytterligare 10 till 20 centimeter över denna nivå.Faluån – Tisksjön Den stigande sjöytan i Runn har medfört att Tisksjöns yta stigit med 10 centimeter, den nedre delen av ån med 5 centimeter, i övrigt ingen påverkan på nivån uppströms inom Faluån. En ökad nivå i Runn om 10-15 centimeter bedöms inte dämma upp de övre delarna längs Östra Hamngatan, så att skyddsbarriärer behöver monteras.Lillälven Flödena och tillrinningarna inom Lillälven är nu nere på normala nivåer. Från Svärdsjön avbördas nu 32 kubikmeter i sekunden.
 • Vårfloden har nu kulminerat i Dalälven-Runn, 13 maj 2018

  Runn kulminerade idag på nivån 107,62 (cirka 57 centimeter över dämningsgräns) . Vilket även noterades av en Bäverfamilj som nu söker nya jaktmarker i Tisksjön.Återgång till normala flöden och nivåer I de mindre vattendragen går det fortare. För Dalälvens del kommer det ta några veckor innan vårfloden helt klingat av. Nivåsänkningarna bör ske långsamt så mättade strandkanter kan stabiliseras utan ras och skredVattenregleringens betydelse vid vårflöden Om reglerade vattendrag och vattenkraft finns många åsikter. Klart är att utan alla dessa regleringsinsatser hade vattenföringen från Svärdsjön toppat på 160 kubikmeter i sekunden, samt att Runns yta kulminerat på 1 meter över där vi nu landade.Ett extra stort tack Mot den bakgrunden, ett extra stort tack till alla vattenreglerare, tekniker, driftjourer och frivilliga i hela länet som dygnet runt i alla veckans dagar, under fyra veckor jobbat stenhårt för att genom regleringsåtgärder med mera mildra effekterna av denna extrema snöavsmältning, som minst motsvarar ett 50-årsflöde. En klen tröst för alla som fått vattenskador, är att utan dessa åtgärder hade nog en hel del Dalagårdar fått mycket större skador.
 • Prognos och händelser för vårfloden i Falu kommun 15 maj 2018

  Snabbt sjunkande nivåer i Runn Återgång till normala flöden och nivåer I slutet av denna vecka kommer nivåerna snabbt att sjunka i Runn. Med snabbt sjunkande menas nivåsänkningar om 10 till 15 centimeter per dygn, till följd av kommande mycket kraftiga flödesminskningar i Dalälven.Höga nivåer i de stora regleringsmagasinen I de större regleringsmagasinen fortsätter nivåerna att stiga. I Ljugaren återstår 20 centimeter och i Amungen 40 centimeter till övre dämningsgräns. Så här finns en uppenbar risk för höga sommarvattenflöden om vi får mycket regn i juni/juli.Vi stänger från fredag den 18 kommunens särskilda telefonnummer 023-823 45. För kontakt med kommunen i vattenfrågor hänvisas därefter till Falu kommuns kontaktcenter, telefon 023-830 00.
 • Avslutande information om vårfloden, 18 maj 2018

  Mot normala flöden och nivåer Undantaget regleringsmagasinen Amungen och Ljugaren fortsätter nivåer och flöden att sjunka och kommer i början av nästa vecka åter vara på normala nivåer. Ett undantag är sjön Gopen i Sågmyra.Kontaktytor mot kommunen Vi stänger idag det särskilda telefonnumret 023-823 45 och hänvisar till kommunens kontaktcenter, telefon 023-830 00.Runn Sjöytan låg vid soluppgången på höjden +107,25 vilket är 20 centimeter över dämningsgräns.Lillälven Från Svärdsjön avbördas nu 19 kubikmeter i sekunden.Gopen Sjöytan är nersänkt 1,5 meter. Anledningen är reparationsarbeten i Gopens regleringsdamm. Information om detta delas ut i närliggande fastigheters brevlådor under dagen.För vidare information om dessa arbeten hänvisas till Falu Energi & Vatten ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuella frågor och svar

 • Hur berörs mitt hus, fastighet eller butik av översvämningarna?

  Först behöver du veta om ditt hus, fastighet eller butik ligger i ett riskområde för översvämning. Du hittar länk till karta på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida längst ner på den här sidan (gäller ej Faluåns tillrinningsområde norr om Varpan). Är fastigheten utanför ”100-årsflöde” så borde det vara lugnt, men har du otur kan du ändå få in vatten i källare via exempelvis golvbrunnar. Är fastigheten inom riskområdet så kan du få större skador på byggnader och mark. Ta del av den rapportering och de råd som ges på den här sidan och följ utvecklingen via media och vädret på SMHI.
 • Vilken hjälp kan jag få, om jag drabbas?

  Som fastighetsägare i ett riskområde för översvämning, har du ett stort eget ansvar att skydda dig mot vattnet. Du behöver ha sett över din hemberedskap, kontaktat ditt försäkringsbolag och ha material för att bygga eventuella översvämningsbarriärer, läs mer längre ner på den här sidan. Falu kommun kan hjälpa till i mån av resurser men har tyvärr inga sandsäckar.Kommunen har upprättat ett telefonnummer dit man kan vända sig med frågor om vårfloden. Telefon 023-823 45. Är det en situation där det finns risk för att människor eller djur skadas ring larmnumret 112. Tänk på att är det många som har problem med översvämning, så prioriteras det mest akuta.
 • Hur kommer årets vårflod att påverka samhället?

  Det är väldigt svårt att säga exakt hur mycket vårfloden kommer att påverka, men vi vet att det finns ungefär dubbla mängden vatten i markerna mot normalt, i form av snö. Beroende på vädret så smälter snön olika fort. Regn och värme betyder högre flöden. Det kan påverka exempelvis vägar, fastigheter, elförsörjning, telekommunikationer, kollektivtrafik, handel och kultur- och miljövärden. Sammanfaller exempelvis vattnet från fjällen via Dalälven med höga flöden i Faluån och Svärdsjövattendragen så är det troligt att vi får översvämning i Falun. Vi hoppas självklart på att allt löper på så smärtfritt som möjligt men planerar för det värsta. Falun har en krisplan för höga flöden i Faluån och 1,6 kilometer översvämningsbarriärer.
 • Jag är orolig för min fastighet hur får jag kontakt med ansvarig på kommunen?

  Kommunen har ett telefonnummer dit man kan vända sig med frågor om vårfloden. Telefon 023-823 45 . Är det en situation där det finns risk för att människor eller djur skadas ring larmnumret 112.Du hittar länk till övervämningskarta på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida längst ner på den här sidan (gäller ej Faluåns tillrinningsområde norr om Varpan). Tänk på att även om det är utanför riskområde i kartan så kan du ändå få in vatten i källare via exempelvis golvbrunnar.
 • Varför kan ni inte sänka ner nivån i sjön Toftan och slippa översvämning?

  I dagsläget har det kommunala energibolaget Falu Energi & Vatten ingen möjlighet att påverka sänkningen av nivån i Toftan mer än vad som är gjort under pågående vårflod.Det vi har att reglera med är Sundborns kraftstation, som reglerar vattennivån i Sundbornsån och inte i Toftan. Totalt sett finns det en ganska liten reglermån på 20 centimeter som vi måste hålla oss till. Anledningen till den snäva reglermånen är en grund vattennivå i Sundbornsån. En stenkista från tidigare timmerflottning vid vattenintaget (uppe vid kyrkan) påverkar också möjligheten att sänka nivån till lägre än 119,40 meter över havet. Vattnet rinner helt enkelt inte över stenkistan och ner i ån.Vi har under pågående vårflod inte överskridit dämningsgränsen i reglerdammen framför kraftverket. Den tappning som skett har anpassats till den lokala tillrinningen och vad som tappats uppströms i Svärdsjö. Vi måste även i vår verksamhet ta hänsyn till vad som händer nedströms Sundborn.Falu kommun har ambitionen att på sikt åtgärda trånga sektioner i vattendragen, till exempel stenkistan vid Sundborns kyrka.

Allmänt om översvämningar

Översvämningar orsakar ofta stora skador med stora kostnader för samhället men stora översvämningskatastrofer är mycket sällsynta i Sverige.

När snö och isar smälter på våren, under den så kallade vårfloden, kan risken för översvämning öka lokalt. Speciellt om detta sker snabbt. Även kraftiga skyfall kan orsaka lokala översvämningar.

I Sverige är vi relativt förskonade från stora översvämningskatastrofer och dödsfall är mycket ovanliga. Översvämningar kan orsaka materiella skador med stora kostnader för samhället och följder kan vara bland annat jordskred, transportstörningar och skador på infrastruktur som elförsörjning och telekommunikationer

Din beredskap för översvämning

Ditt eget ansvar vid risk för översvämning varierar beroende på var du bor och vilken typ av översvämning du riskerar att råka ut för.
Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet. Om översvämningen hindrar dig att lämna huset eller en plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Vid större översvämningar kan risken öka för ras och skred samt för transportstörningar och strömavbrott. Vid översvämningar händer det att dricksvattnets kvalitet påverkas.

Skydda din bostad

Om det skulle bli översvämning finns en hel del man kan göra för att skydda sin bostad. Bor du låglänt nära ett vattendrag i en riskzon är det en god idé att ta reda på hur tidigare översvämningar i området betett sig och hur långt de spridit sig. Kanske finns också risk för jordskred eller ras i samband med dessa som du bör tänka på. Riskerar ditt hus att drabbas kan en permanent vall vara det enklaste sättet att skydda sig. Längst ner på denna sida finns länk till översvämningskartor.

För att minska skadorna behöver du annars planera och skaffa material till tillfälliga barriärer av sandsäckar, jord, lastpallar eller tuber. Att hyra eller köpa en länspump och träna på att hantera den i förväg är också bra.

Tips på hur du bygger barriärerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbered inomhus

Inomhus kan du kolla golvbrunnarna. Ersätt gärna den traditionella golvbrunnen med en som går att stänga av manuellt, eller en självstängande. Eller montera en backventil under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset. En dyr lösning som i vissa fall kan vara bra, är att installera en pumpanläggning som lyfter upp spill- och dräneringsvatten upp till markytan, där det får rinna med självfall ut till kommunens ledningar i gatan.

Börjar vattnet ändå strömma in i huset bör du agera snabbt, med sunt förnuft och som om du själv skulle betala skadan, råder försäkringsbolagen. Rädda det som räddas kan. Men stäng av strömmen först!

Kvalitet på dricksvatten

Falu kommun har ett robust och säkert vattenförsörjningssystem. Vi gör täta kontroller på vattenkvalitet och anläggningarna är väl skyddade.

Om det kommunala vattnet ändå skulle bli odrickbart kan du hämta färskt dricksvatten på följande platser: Britsarvsskolan, Västra skolan, Kristinegymnasiet, Lugnetgymnasiet, Gruvrisskolan, Hälsinggårdsskolan (tidigare Haraldsbogymnasiet), Hosjöskolan, Aspebodaskolan, Grycksboskolan, Sågmyraskolan, Bjursåsskolan, Rönndalsskolan, Svärdsjöskolan, Sundbornsskolan och Vikaskolan.

Mer information kring översvämningar

Civilförsvarsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Din Säkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenflöden

Vattenregleringsföretagen vattenföringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenregleringsföretagen vattenståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Väderinformation, Falun

SMHI (Svensk vädersida)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
YR.NO (Norsk vädersida)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trygghetspunkter

Trygghetspunkter i Falu kommun

Översvämningskarta - se hur du berörs vid översvämning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Översvämningskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster visar områden som kan svämma över. (Runn, Svärdsjövattendragen, Tisken och Faluån upp till och med Varpan).

Sidan uppdaterad 2019-08-13