Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vattendroppe och ringar på vattnet

Brottsförebyggande och trygghetsskapande samordning i Falun

Falun ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

Falu kommun arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande. Arbetet gäller också alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) och arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (VBE).

I Falu kommun finns ett lokalt strategisk brottsförebyggande råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt

Brottsförebyggande lägesbild antagen av Kommunstyrelsen

Faluns brottsförebyggande råd ställde sig 2024-03-15 bakom lägesbilden och de tre fokusområden som valts ut. Kommunstyrelsen antog 2024-05-30 Lägesbild för Falun enligt 4§ Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete - Brott och (o)trygghet. Pdf, 8.1 MB.

Lägesbildens huvudsakliga syfte är att utgöra beslutsunderlag till åtgärdsplanen utifrån 5 § lag (2023:296) om kommuners brottsförebyggande ansvar. Ju mer träffsäker och detaljerad lägesbilden och dess slutsatser är desto bättre stöd är den för att kunna skapa riktade åtgärder inom utvalda fokusområden mot de identifierade utmaningar som finns i kommunen.

Tips till föräldrar

Faktasidor/information om droger

drugsmart.se . Länk till annan webbplats.och polisen.se/föräldraskolan Länk till annan webbplats.

Inspelad föreläsning om unga och droger från 2024-05-22 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Medverkande är representanter från Polisen och Falu kommun. Cirka 1,5 timme.

Vändkorset - samverkan och nattvandring

Faluns samverkan och nattvandring för att tillsammans förebygga alkohol- och drogdebut hos unga samt bidra till en tryggare stad under Valborg, Å-festen, skolavslutningen och Granny goes street.
Gemensamt möte i centrala Falun
Kvällarna inleds med ett gemensamt möte klockan 18.00 för frivilliga och de som ska arbeta under kvällen. Mötet hålls på Fritidsgården Grönan, Kristinegatan 9 B (innergården).
Varmt välkomna att medverka!

Trygghetsmätning för Falubor i samverkan mellan Falu kommun och Polisen

Nu i maj - juli 2024 får slumpvis utvalda Falubor möjligheten att medverka i en trygghetsundersökning som Falu kommun och Polisen genomför i samverkan. Har du fått hem trygghetsenkäten? Fyll i den på papper eller digitalt och skicka in så kan du göra skillnad!

Du kan läsa mer om trygghetsundersökningen

Presentation av trygghetsmätningen 2022 och 2023 Pdf, 1.7 MB.

Trygghetsmätning vid Knutpunkten/Holmtorget och Resecentrum/ stationsområdet

Under tre veckor i maj genomför Falu kommun tillsammans med Polisen samt Dalatrfik trygghetsmätningar som gäller för platserna Knutpunkten/Holmtorger samt Resecentrum/stationsområdet. För mer information; falun.se/trygghetknutpunktenresecentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbete för en narkotikafri krogmiljö!

Krogar mot Knark

Krogar mot knark är narkotikaförebyggande beprövad metod som visat på god effekt.

Metoden togs fram 2001 efter påtryckningar från Polisen och krogbranschen. Grundar sig i metoden ”Ansvarsfull alkoholservering”. Krogar mot Knark (KmK) innehåller mycket av det som kroganställda i Dalarna själva efterfrågar enligt en kartläggning från 2022.

Under 2024 kommer krögarna i Falun och övriga Dalarna att erbjudas bland annat:

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CANs kunskapskonferens som genomfördes 26 oktober 2023
I länken nedan går det att se nio av föreläsningarna som fanns med på konferensen, till exempel:

 • Gymnasieinriktning och alkohol, narkotika och tobak
 • Så har användningen av tobak och niktotin förändrats
 • Fysisk aktivitet i relation till alkohol, tobak och narkotika

Länk till föreläsningarna på SVT/Kunskapskanalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faktasidor om droger

CANs faktasida om droger drugsmart.se Länk till annan webbplats.
Polisens stödmaterial för föräldrar Föräldraskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information på flera språk om narkotika, alkohol och tobak till föräldrar framtaget av Länsstyrelsen Stockholm/information Pdf, 104.6 kB.

Webbaserat stödmaterial för undervisning i skolan

CANs webbaserade undervisningsstöd för lärare ANDT på schemat. Länk till annan webbplats.

Handlingsplaner för Falu kommuns skolor

Handlingsplan för en drogfri skola - gymnasiet: falun.se/endrogfriskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplan för en drogfri skola - grundskolan: ANDT-handlingsplan Länk till annan webbplats.

Råd och stöd vid missbruk och stöd till föräldrar samt unga

Stöd i Falu kommun för missbruk: falun.se/missbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dialogens föräldrastöd, telefon 023-830 00 (Kontaktcenter)
Mottagningen Barn och familj, telefon 023-830 00 (Kontaktcenter)
Ungdomsstödjarna, telefon 023-869 50

Tipsa polisen om brott

Tipsa polisen om brott via polisen.se/tips Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vid akuta pågående brott ring alltid 112!

Medborgarlöfte mellan Polisen och Falu kommun

Som ett led i att stärka en redan god samverkan har Lokalpolisområde Falun och Falu kommun beslutat om att i ett Medborgarlöfte lova att avsätta resurser för tillskapandet av en för Falun ny forom av strukturerad samverkan enligt modellen SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). Målgruppen för SSPF i Falun är barn och unga i åldern 12 – 20 år med normbrytande beteende som bedöms ha hög risk för att utveckla/fortsätta med normbrytande beteende till exempel i form av missbruk och kriminalitet (inklusive radikalisering till våldsbejakande miljöer). SSPF ökar möjligheten att upptäcka och ge rätt stöd till unga med normbrytande beteende och deras familjer i ett så tidigt skede som möjligt. Medborgarlöftet Pdf, 125.3 kB.

Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Falu kommun

En samverkansöverenskommelse är framtagen. De är reviderad och förlängd 2023-11-08 att gälla tills det att en ny övernskommelse tecknas. Läs mer: Pdf, 114 kB.Samverkansöverenskommelse mellan Polis och Falu kommun Pdf, 114.4 kB.

Så rekryteras barn och unga in i kriminalitet

Kriminella och kriminella nätverk utnyttjar barn för sina syften, vilket är ett brott. Här berättar vi om varningssignalerna du som vuxen ska se upp med, och hur det går till när kriminella utnyttjar barn.

Varningstecken

Det finns flera varningstecken på att ditt barn rekryterats av kriminella och kriminella nätverk.

Till dig som förälder eller närstående, var uppmärksam på om barnet:

 • Skickar eller tar emot misstänkt stora mängder pengar via swish eller konto.
 • Ljuger eller verkar dölja saker.
 • Börjar umgås med nya, äldre ungdomar eller vuxna.
 • Har nya kläder eller ny telefon.
 • Slutar be om pengar eller verkar ha mer egna pengar.
 • Börjar ha två mobiler.
 • Uttrycker sig annorlunda, nya åsikter eller värderingar.

I länken kan du läsa mer om hur kriminella rekryterar barn och unga och vilket stöd du som förälder och ditt barn kan få i Falun, mer information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett Falun fritt från våld - Handlingsplan för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld, 2023 - 2026

Antagen av Kommunfullmäkige i Falun 2023-12-12
Handlingsplanen Pdf, 115.5 kB.

Uppmärksamhetsveckan Du spelar roll - du är inte ensam, vecka 7 2024

Vecka 7 2024 genomför vi årets uppmärksamhetsvecka Du spelar roll - du är inte ensam!

Nanne Grönvall föreläser på Falu stadsbibliotek 15 februari klockan 17.45, mer information finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Henrietta Lysén föreläser för skolelever i Falun under veckan och en föreläsningsdag för yrkesverksamma genomförs för program och mer information finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se barnen som lever i familjer med missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

Veckan handlar om att se barnen som har det krångligt i sin familj, barnen som kanske inte kan eller vågar berätta. Det kan handla om missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

 • Att barn och unga i dessa familjer får kunskap om att de inte är ensamma och att det inte är deras fel och ansvar.
 • Att det finns hjälp att få, både för barn och unga och för de vuxna i familjen.
 • Att man kan få ett bra liv även om man haft det jobbigt i sin familj.
 • Vart man som barn, ung eller vuxen kan vända sig för att få hjälp för sig själv eller för någon som man är orolig för.

Program för hela uppmärksamhetsveckan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För äldre - minska risken att bli utsatt för brott

Äldre är generellt sett utsatta för brott i lägre utsträckning än yngre, men upplever ofta en större otrygghet. Äldre är mer sårbara för vissa typer av brott. Nu finns tips och utbildningsmaterial för enskilda samt för grupper och studiecirklar.
Läs mer: Utbildningsmaterial om brott mot äldre - Försök inte lura mig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital föreläsning för föräldrar och andra vuxna om unga och droger genomförs vid ett tillfälle per termin, senast 24 oktober

Faluns brottsförebyggande råd bjuder in till föreläsning om Unga och droger. Föreläsningen riktar sig till föräldrar och andra vuxna som möter unga i Falun. Medverkande är representanter från Polisen och Falu kommun.
• Vilka droger är vanliga bland Faluns unga och unga vuxna?
• Vad kan man vara uppmärksam på för att upptäcka om barn och unga har testat på droger?
• Vilket stöd finns för unga i Falun?
• Vad kan vuxna göra för att förebygga?
Föreläsningen är kostnadsfri, ingen föranmälan krävs.

Våldsbejakande extremism - nytt stödmaterial till skola, socialtjänst och polis, 2023

För att hjälpa yrkesverksamma som känner oro för en individ som är på väg eller redan är en del av en våldsbejakande miljö har CVE tagit fram ett metodstöd. Syftet är att erbjuda ett kvalitativt stöd som yrkesverksamma kan använda vid hantering och utredning av oro för våldsbejakande extremism. Syftet är också att öka kunskapen hos socialtjänst, polis, skola och andra berörda aktörer om vilka faktorer som påverkar en individs radikaliseringsprocess

 • Den första delen är en processkarta.
 • Till processkartan följer del två, ett samtalsstöd som främst riktar sig till socialtjänsten, men kan också användas av andra yrkesverksamma som känner oro för en individ.
 • Den tredje delen är ett stödmaterial. Det ger en grundläggande introduktion till våldsbejakande extremism, relevant lagstiftning, och risk- och skyddsfaktorer som är förekommande vid våldsbejakande extremism och radikalisering.

Länk till stödmaterialet: cve.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan - En ny vägledning för skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga, 2023

Vägledningen är framtagen av MSB (Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap), CVE (Center mot våldsbejakande extremism) samt Polisen.
Länk till vägledningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OROSTELEFONEN OM RADIKALISERING

Orostelefonen är en stödtelefon i frågor som rör hat, radikalisering och extremism. Orostelefonen finns till för dig som är barn, förälder eller annan omsorgsperson. Stöd erbjuds även på andra språk. Rädda Barnen asnvarar för telefonen.
Orostelefonens öppettider: Helgfria måndagar 12:00–18:00 och torsdagar 9:00-13:00. Tfn 020-100 200 Länk till annan webbplats.

Grannsamverkansmöten 2023

Grannsamverkan minskar brott och ökar tryggheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En väl genomförd grannsamverkan fungerar såväl i villaområden som i flerfamiljshus och kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet: Inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person. Grannsamverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grannsamverkansmöten
Onsdag 7 juni klockan 18.00-20.00
för Faluns alla aktiva grannsamverkansområden. Informationsträff samt en möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra aktiva grannsamverkansområden.

Onsdag 14 juni klockan 18.00-20.00 för personer, grannar, områden som är intresserade av information om grannsamverkan samt att starta grannsamverkan i sitt område, bostadsrättsförening eller hyreshus.

Plats: Kulturhus tio14, lokal Jungfrun

Mer information om grannsamverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Falu kommun bidrar ekonomiskt till utveckling av Grannsamverkan för att minska inbrotten och öka tryggheten i kommunens bostadsområden 2022-2023 Pdf, 133.1 kB.

Trygg i butik - en metod för att öka tryggheten och förebygga stölder i butik

Trygg i butik en metod för att öka tryggheten och minska stölderna i butiker.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Kontakta Faluns kommupolis för mer information tfn 010-567 18 31.

 

Hedersvåld och förtryck - ny vägledning

Myndighetsgemensam vägledning har tagits fram och ska stärka arbetet för att skydda barn och unga från hedersrelaterad brottslighet, förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller utsätts för könsstympning. Se sändningen från spridningskonferensen 2 juni 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (den går att se i efterhand).

Lärarhandledning om hedersrelaterat våld och förtryck Det är mitt liv Öppnas i nytt fönster.

Stödtelefon för yrkesverksamma: 010-223 57 60

Hedersförtryck.se

Kontakt i Falu kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism

Att möta och hantera frågor kring våldsbejakande extremism kan upplevas som svårt och utmanande. För många yrkesverksamma är det en fråga som kommer upp väldigt sällan, men när den väl gör det kan det skapa osäkerhet kring hur ärendet bäst ska hanteras. Vilka frågor kan ställas? Vilka kan kontaktas? Vilket stöd – socialt som juridiskt – finns det att få? Och vad är egentligen våldsbejakande extremism och radikalisering?
Center mot våldsbejakande extremism - CVE har tagit fram ett metodstöd för yrkesverksamma; Metodstöd för att hantera och utreda oro
för våldsbejakande extremism
Har ni frågor kontakta gärna Falu kommuns kontaktperson eller Center mot våldsbejakande extremism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbpoliser, gaming och kontranarrativ - Digitalt förebyggande arbete mot extremism och våldsbejakande extremism.

De senaste åren har sociala medier kommit att bli den kanske främsta plattformen för våldsbejakande extremister, som flyttat delar av den fysiska verksamheten till digitala plattformar. De gör det möjligt för våldsbejakande extremister att radikalisera och rekrytera, men också att uppmana till brottsliga aktiviteter och planera brott. Hur kan digitala verktyg bidra i det förebyggande arbetet mot extremism? Rapport från Försvarshögskolan Pdf, 1.7 MB.

Annan information

 • Ungdomsrån - Så arbetar Göteborg med att förebygga ungdomsrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Polisen: "Denna typ av brotts­lighet behöver prioriteras då forskningen talar för att personrån är ett ingångsbrott till vidare kriminalitet."
  Socialtjänsten: "Ofta finns behov av någon form av familjebehandling för att föräldrarna ska få verktyg för att hantera sitt barn som är på väg in eller redan befinner sig i kriminalitet. Det behöver också skapas insatser kopplade till själva ungdomen i fråga. Det kan exempelvis handla om att den unga personen får kontakt med en ungdoms­behandlare, som kan stötta i det som pågår i hens liv."
 • Nytt kunskapsstöd till kommunernas socialtjänst för att förebygga och motverka normbrytande beteende och återfall i brott
  I november 2021 presenterade Socialstyrelsen ett nytt kunskapsstöd om vilka insatser socialtjänsten rekommenderas använda i arbetet med barn 6 -17 år och deras familjer för att på bästa sätt motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott, läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldre information

 • Gemensam ANDT-handlingsplan för Dalarnas kommuner
  En gemensam handlingsplan för Falun och Dalarnas övriga kommuner för det förebyggande arbetet mot ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) har tagits fram för åren 2016-2020. Den utgår från Regeringens nationella ANDT-strategi med lokala anpassningar. Länsstyrelsen Dalarna håller i arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för Dalarna. Handlingsplanen ska liksom den tidigare utgå från den nationella ANDTS-strategin.
  Läs mer: Ny nationell ANDTS-strategi för 2022-2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vid frågor, råd och stöd, kontakta:

BRÅ-/Brottsförebyggandesamordnare/ANDTS-strateg Ulrika Gustafsson-Lindberg.
Länk till e-post: här

Kontakt vid oro för barn och unga

Vid oro för barn och unga kontakta Barn- och familjesektionens mottagning på Barn- och utbildningsförvaltningen.
Telefonnummer: 023-830 00.(Kontaktcenter)

Text

Text

Text

Text

Sidan uppdaterad 2024-07-10