Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Så ansöker du om ny avloppsanläggning

Innan ansökan/anmälan lämnas in behöver du:

 1. Ta reda på och bedöma förutsättningarna som gäller på platsen:
  - Skyddsavstånd till egen och grannars dricksvatten, andra avloppsanläggningar och eventuella borrhål för bergvärme. Läs mer om Var ska avloppet ligga? (avloppsguiden.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs mer om skyddsavstånd: Skyddsavstånd till dricksvattentäkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  - Kontrollera eventuella fornlämningar: Läs mer om Fornsök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  - Kontrollera eventuella områdesbestämmelser: Läs mer om Områden med särskilda bestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  - Möjlighet till slamtömning: Läs mer om Slamtömning och latrin (fev.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  - Kontrollera skyddsnivå för miljöskydd där du planerar lägga avloppet. Informationen finns på GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp (lansstyrelsen.se) ) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. du kan också kontakt oss.
 2. Gör provgrop på lämplig plats för att ta reda på markförhållanden och eventuell nivå till berg eller grundvatten. Grävning av provgrop bör ske när det är barmark och ingen tjäle. För mer information, se Informationsblad 3, Undersökning av mark och grundvattennivå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Utifrån uppgifterna du fått fram kan du börja fundera på typ av anläggning och placering.
 4. Gå igenom ansökan/anmälan och kontrollera så alla uppgifter finns med. Lämna in ansökan/anmälan på mail miljo.livsmedel@falun.se , per post eller i e-tjänsten (länk till e-tjänsten finns på sidan för blanketter nedan).

Ta vid behov hjälp av sakkunnig avloppsentreprenör eller konsult.

När ansökan/anmälan lämnats in:

 1. Miljöavdelningen registrerar och granskar ansökan/anmälan och begär vid behov in kompletteringar.
 2. Miljöavdelningen gör eventuellt ett platsbesök.
 3. När ansökan/anmälan är komplett skickas ansökan till berörda, exempelvis närliggande grannar, för möjlighet att yttra sig. Berörda får vanligtvis 2-3 veckor på sig att komma med eventuella synpunkter.
 4. När en samlad bedömning är gjord fattar miljöavdelningen ett beslut och du betalar en avgift. Beslutet kan innebära antingen att du får ett tillstånd (gäller vid WC) eller ett föreläggande (gäller vid enbart BDT).

När du fått beslutet:

 1. Beslutet är överklagningsbart i tre veckor efter att det mottagits av samtliga berörda. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft.
 2. Läs noggrant igenom beslutet och de villkor som gäller. När du fått beslutet och det vunnit laga kraft kan du påbörja anläggandet.
 3. Under anläggandet ska de olika stegen fotodokumenteras enligt utförandeintyget som bifogas till beslutet. Mer information om utförandeintyg Öppnas i nytt fönster.
 4. När avloppsanläggningen är färdig ska underskrivet utförandeintyg och foton skickas in till miljöavdelningen.
 5. Miljöavdelningen granskar utförandeintyget och begär vid behov kompletteringar.
 6. När vi bedömer att anläggningen är utförd enligt tillståndet skickas information till Falu Energi & Vatten om att slamtömning ska ske.
 7. Du får ett besked om att ärendet avslutas.

När anläggningen har tagits i drift:

 1. Din anläggning behöver skötsel och underhåll enligt tillverkarens instruktioner och villkor i tillståndet.
 2. Din anläggning kommer att få tillsyn av miljöavdelningen. Mer information om tillsyn. Öppnas i nytt fönster.

Hur lång tid kommer mitt ärende att ta? Målsättningen är att du ska få ett beslut inom sex veckor från att ansökan bedöms som komplett.

Blanketter för anmälan/ansökan och e-tjänst

Blanketter för anmälan och ansökan för enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du betalar en avgift

Allt arbete med ansökan/anmälan som miljöavdelningen gör betalar du som fastighetsägare en avgift för. Se sidan Avgifter för avloppsärenden Öppnas i nytt fönster. för mer information.

Sidan uppdaterad 2024-05-27