Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Illustration på styraregatan.

Styraregatan. Illustration Daniels Sven Olsson.

Elsborg

Stadsdelen reglerades och bebyggdes från 1646 genom tvångsförflyttning av personer som inte tillhörde gruvstaten men som trots detta bosatt sig vid gruvan. Gruvan behövde dessutom marken för en utvidgad verksamhet. Redan 1647 konstaterades att bergsmännens gruvbodar flyttats till anvisad plats på “Röbacksmyren” och återuppförts längs de nyanlagda gatorna.

Sveriges första egnahemsområde

Området bebyggdes mycket snabbt och i en väl reglerad form för att lösa bostadsbristen för de många gruvarbetarna. Tomterna i den nya stadsdelen Elsborg blev små och stugorna enhetliga i utformning och placering. Elsborg har i olika sammanhang därför kallats för “Sveriges första egnahemsområde”. Gatorna möttes i räta vinklar i en så kallad rutnätsplan som var typisk i städer för den tiden. Ernst Rolfs gatas diagonala sträckning i rutnätsplanen är egentligen en rest av infartsvägen från Stora Tuna mot Falun. Den kom också att fungera som siktgata mot Kristine kyrka.

Huset i det sydvästra hörnet av Myntgatan-Gruvgatan är avfasat. Det beror på att Gruvbäcken rann i öppen dager och tvingade fram denna avvikelse i det för övrigt så regelbundna gatunätet. Före utläggandet av den nya stadsplanen fanns endast sporadisk bebyggelse i framförallt områdets östra del.

 

Gruvgatan.

Gruvgatan före breddningen.Foto tidigt 1900-tal, Dalarnas museums arkiv.

Elsborg var på den tiden ingen behaglig plats att flytta till. De små markplättarna var svåra att odla på och närheten till gruvan och hyttorna var miljömässigt en olägenhet. 1673 klagar samtliga boende i området hos landshövdingen över att behöva betala fastighetsskatt, dåvarande tomtören. I dramatiskt målande vändningar skildrar de hur de måste ta upp sina tomter bland slagg och stora stenar och hur deras små medel ansträngts mycket av stora stenars avbrännande, brytande, grävning och slaggutförsel. De plågas av roströken och äger inte en grön tuva, som de kan föda en kyckling på. Och de har stora svårigheter att få spannmålen forslade till sin avlägsna stadsdel. De hade inte heller tillgång till dugligt vatten. Den närmaste vattentäkten låg ovanströms Nybron.

Stadsdelen drabbades inte av stadsbränderna 1761 och därför finns många äldre byggnader bevarade från tiden före bränderna. Först 1873 fick stadsdelen vattentillförsel via en vattenledning från Skinnarkällan mellan Främby och Galgberget. Villaområdet söder om Mormorsgatan tillkom i början på 1900-talet efter då gällande villastadsideal med oregelbundet anlagda gator och stora tomter.

Korsningen Gruvgatan-Myntgatan.

Korsningen Gruvgatan-Myntgatan, 2011.

Gammal falurött hus.

Konsten 7, Ernst Rolf-gården, 2011.

Ernst Rolf-gården.

c, 2011.

Falurött hus.

Hästtorget 1, 2011.

Nuvarande bebyggelse

Gatorna har i huvudsak kvar den ursprungliga bredden om åtta meter. Söder om Mormorsgatan är gatorna tolv meter breda. På några gator finns kullersten kvar närmast husens fasader. Tomterna är fortfarande vanligtvis små och oregelbundna och bebyggda med flera huskroppar. Bostadshusen ligger med fasad i gatuliv och vanligtvis med ingång från gården. De gamla gruvarbetarstugorna vänder gaveln mot gatan. De äldsta husen är av liggtimmer och har ofta klätts med locklistpanel och knutbrädor. De flesta husen av senare datum är byggda i regelverk och klädda med locklistpanel eller dubbelfaspanel. Vindskivor, knutbrädor och fönsterfoder är utförda i hyvlat virke. De äldsta husen har spröjsade fönster med fyra eller sex glas. Fasadfärgen på husen är röd, vit eller gul, i allmänhet Falu rödfärg. Snickerierna är målade i vitt. Husen har i allmänhet sadeltak och är klädda med rött tegel. Söder om Mormorsgatan har husen brutet tak. Mellan husen finns rödfärgade plank med svarta portar mot gatan.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Lagskyddad byggnad - blå

Falurött hus.

Bult Karl-Eriks stuga

Gruvdrängen 1 (Berghauptmansgatan 49)
I hörnet Bondegatan-Berghauptmansgatan finns en välbevarad gruvarbetarstuga. Den är Faluns minsta bostadshus och visar under vilka enkla förhållanden en gruvarbetarfamilj kunde leva. I byggnaden har också funnits ett skomakeri. Byggnaden har högsta skyddsvärde och är klassad som byggnadsminne sedan 2007.

 

Grupp 1 - grön

Härbre

Assessorn 13 (Berghauptmansgatan 7)

Gruvarbetarstuga

Bergsrådet 6 (Sturegatan 49)

Appellska gården, bostadshus

Bergsrådet 12 (Hyttgatan 18)


Gammalt härbre.

Härbre

Bergsrådet 18 (Hyttgatan20)

Gruvarbetarstuga

Bonden 8 (Bondegatan 12)

Gruvarbetarstuga

Geschwornern 4 (Hyttgatan 22 D)

Gård med faluröda hus och plank runt.

Gårdsmiljö, gruvarbetarstuga

Geschwornern 9 (Gruvgatan 17) Gruvarbetarstuga, bostadshus, härbre, bod och uthus

Gruvarbetarstuga

Hästtorget 1 (Berghauptmansgatan 29)

Gruvarbetarstuga

Konsten 2 (Konstvaktaregatan 15)

Gruvarbetarstugor

Konsten 6 (Styraregatan 26)
Två gruvarbetarstugor med uthus.

Ernst Rolf-gården

Konsten 7 (Styraregatan 28) Välbevarad gårdsmiljö med bostadshus och uthus. Hörnhuset Styraregatan-Berghauptmansgatan är en f d gruvarbetarstuga. I denna gård föddes revykungen Ernst Rolf (1891-1932). Farstun ombyggd efter brand 2005.

Gruvarbetarstuga

Konstmästaren 1 (Ornäsgatan 25)

Gruvarbetarstuga

Konstmästaren 2 (Ornäsgatan 23)

F d verkstad

Konstmästaren 3 (Ornäsgatan 21 C) Verkstadsbyggnad i tegel uppförd ca 1920.

Gårdsmiljö 

Konstmästaren 8 (Kung Magnigatan 26) Bostadshus och uthus.

Uthus

Konstmästaren 11 (Kung Magnigatan 30)

Gårdsmiljö

Konstvaktaren 4 (Kung Magnigatan 19) Bostadshus och uthus.

Gruvarbetarstuga

Konstvaktaren 7 (Konstvaktaregatan 10) Gruvarbetarstuga och ett timrat uthus.

Gruvarbetarstuga

Laven 10 (Ornäsgatan 14)

Gruvarbetarstuga

Laven 11 (Ornäsgatan 14)

Härbre

Lavfogden 5 (Konstvaktaregatan 21)

Gårdsmiljö

Lavfogden 6 (Berghauptmansgatan 36)
Två bostadshus och ett härbre bildar en äldre gårdsmiljö.

Gruvarbetarstugor

Lavfogden 9 (Styraregatan 32)
Två gruvarbetarstugor.

Gruvarbetarstugor

Lavfogden10 (Styraregatan 34)
Tre gruvarbetarstugor.

Gruvarbetarstugor

Lavfogden 11 (Styraregatan 36)
Två gruvarbetarstugor.

Gruvarbetarstugor

Nedre Elsborg 1 (Berghauptmansgatan 1)
Två gruvarbetarstugor.

Gruvarbetarstuga

Pumpen 11 (Konstvaktaregatan 1)

Gruvarbetarstuga

Spelet 5 (Mormorsgatan 26)

Uthus

Övre Elsborg 6 (Ornäsgatan 7)

Falurött hus.
Gruvarbetarstugor.

Grupp 2 - röd

 • Assessorn 11 (Engelbrektsgatan 3), södra gathuset samt uthus.
 • Assessorn 12 (Engelbrektsgatan 1), bostadshus.
 • Bergsfogden 7 (Engelbrektsgatan 10), bostadshus och uthus.
 • Bergsfogden 11 (Myntgatan 33), affärs- och bostadshus 1956, arkitekt Vagn Andersen och Jack Hanson, Falun.
 • Bergsrådet 3 (Sturegatan 53), uthus.
 • Bergsrådet 5 (Sturegatan 51), bostadshus.
 • Bergsrådet 6 (Sturegatan 49), bostadshus och uthus.
 • Bergsrådet 12 (Hyttgatan 18), uthus.
 • Bergsrådet 13 (Berghauptmansgatan 15), bostadshus.
 • Bocken 8 (Björbovägen 16), villa 1924.
 • Bonden 2 (Styraregatan 23), uthus.
 • Bonden 3 (Styraregatan 21), södra bostadshuset och uthus.
 • Bonden 5 (Styraregatan 15), bostadshus och uthus.
 • Bonden 14 (Berghauptmansgatan 45), bostadshus.
 • Bonden 18 (Styraregatan 19), bostadshus och uthus.
 • Bonden 19 (Styraregatan 17), bostadshus och uthus.
 • Geschwornern 2 (Sturegatan 65), bostadshus.
 • Geschwornern 3 (Sturegatan 63), flerbostadshus 1945, arkitekt K G Karlsson, Falun.
 • Geschwornern 4 (Hyttgatan 22), bostadshus i hörnet Hyttgatan/Berghauptmansgatan.
 • Geschwornern 5 (Hyttgatan 24), bostadshus och norra uthuset.
 • Geschwornern 9 (Gruvgatan 17), västra bostadshuset.
 • Gruvfogden 3 (Hyttgatan 21), bostadshus.
 • Gruvfogden 4 (Berghauptmansgatan 16), bostadshus och uthus.
 • Gruvfogden 5 (Berghauptmansgatan 18), bostadshus.
 • Gruvfogden 6 (Ornäsgatan 22), bostadshus.
 • Hästtorget 13 (Kung Magnigatan 13), uthus.
 • Hästtorget 14 (Kung Magnigatan 11), bostadshus och västra uthuset.
 • Konsten 1 (Berghauptmansgatan 37), gruvarbetarstuga samt västra uthuset.
 • Konsten 2 (Konstvaktaregatan 15), bostadshus.
 • Konsten 5 (Styraregatan 24), uthus.
 • Konsten 8 (Berghauptmansgatan 39), bostadshus mot gatan.
 • Konstmästaren 2 (Ornäsgatan 23). Läraren och författarinnan Selma Ströms f d bostad.
 • Konstmästaren 5 (Berghauptmansgatan 24), bostadshus och norra uthuset.
 • Konstmästaren 11 (Kung Magnigatan 30), bostadshus.
 • Konstmästaren 12 (Gruvgatan 27), bostadshus inkl gruvarbetarstuga.
 • Konstmästaren 14 (Berghauptmansgatan 22), bostadshus.
 • Konstvaktaren 1 (Kung Magnigatan 25), bostadshus.
 • Konstvaktaren 2 (Kung Magnigatan 23), flerbostadshus – gathus och gårdshus.
 • Konstvaktaren 3 (Kung Magnigatan 21), bostadshus.
 • Konstvaktaren 7 (Konstvaktaregatan 10), uthus mot Konstvaktaregatan.
 • Konstvaktaren 14 (Konstvaktaregatan 14), bostadshus.
 • Laven 1 (Hyttgatan 17), bostadshus (inkl gruvarbetarstuga) och uthus.
 • Laven 2 (Hyttgatan 15), bostadshus och uthus.
 • Laven 3 (Hyttgatan 13), bostadshus (inkl gruvarbetarstuga) och uthus.
 • Laven 4 (Hyttgatan 11), bostadshus (inkl gruvarbetarstuga) och uthus.
 • Laven 6 (Hyttgatan 7), bostadshus.
 • Laven 8 (Ornäsgatan 10), bostadshus (det norra, inkl gruvarbetarstuga).
 • Laven 9 (Ornäsgatan 12), bostadshus och uthus.
 • Laven 16-17 (Berghauptmansgatan 19), bostadshus (två gruvarbetarstugor) och uthus.
 • Lavfogden 2 (Konstvaktaregatan 27), bostadshus och uthus.
 • Lavfogden 3 (Konstvaktaregatan 25), bostadshus och uthus.
 • Lavfogden 4 (Konstvaktaregatan 23), norra uthuset.
 • Lavfogden 7 (Berghauptmansgatan 38), bostadshus och uthus.
 • Lavfogden 9 (Styraregatan 30), bostadshus mot Berghauptmansgatan.
 • Lavfogden 11 (Styraregatan 36), östra gårdshuset.
 • Lavfogden 12 (Styraregatan 38), bostadshus och uthus.
 • Linan 1 (Kung Magnigatan 7), bostadshus.
 • Linan 2 (Kung Magnigatan 5), två bostadshus (det södra en gruvarbetarstuga) och ett uthus.
 • Linan 3 (Kung Magnigatan 3), del av bostadshus (gruvarbetarstuga).
 • Linan 6 (Konstvaktaregatan 4), bostadshus och uthus
 • Linan 7 (Konstvaktaregatan 6), bostadshus (gruvarbetarstuga).
 • Lutan 2 (Ornäsgatan 1), bostadshus.
 • Lutan 3 (Kung Magnigatan 4), två bostadshus mot gatan.
 • Lutan 5 (Bagges väg 4), bostadshus.
 • Lutan 7 (Mormorsgatan 15 A), uthus.
 • Lutan 8 (Mormorsgatan 15 B), bostadshus (f d butik).
 • Nedre Elsborg 1 (Myntgatan 27), bostadshus mot Myntgatan.
Elsborgs slott.
 • Nedre Elsborg 4 (Engelbrektsgatan 4), ”Elsborgs slott”, en stormansgård från 1600-1800-tal, möjligen med medeltida anor. På 1820-talet tillbyggdes tornet av Carl Petter Bergsten. I gården har bland annat konstnärerna Harald Brandberg och Einar Norelius bott, liksom fotografen Birger Nordensten. Omkring 1920 ombyggdes och dekorerades husets rum av dåvarande ägaren antikvitetshandlaren Carl Lennerthson. Byggnaden restaurerades 1985.
 • Nedre Elsborg 5 (Berghauptmansgatan 3), kontor (f d magasinsbyggnad).
 • Skullan 2 (Ornäsgatan 4), bostadshus.
 • Skullan 3 (Mormorsgatan 13), uthus.
 • Spelet 2 (Konstvaktaregatan 13), södra delen av bostadshuset samt uthuset.
 • Spelet 5 (Mormorsgatan 26), bostadshus i hörnet Mormorsgatan/Styraregatan (gruvarbetarstuga).
 • Spelstyraren 1 (Styraregatan 37), bostadshus och uthus.
 • Spelstyraren 6 (Berghauptmansgatan 42), bostadshus och uthus.
 • Spelstyraren 7 (Berghauptmansgatan 44), uthus.
 • Vågdragaren 5 (Bondegatan 13), bostadshus.
 • Vågdragaren 6 (Berghauptmansgatan 48), östra bostadshuset (gruvarbetarstuga), källarbod och f d bod.
 • Övre Elsborg 1 (Berghauptmansgatan 23 A), bostadshus.
 • Övre Elsborg 5 (Ornäsgatan 9), uthus.
 • Övre Elsborg 6 (Ornäsgatan 7), bostadshus och uthus.
 • Övre Elsborg 7 (Ornäsgatan 5), bostadshus mot Ornäsgatan och uthus.
 • Övre Elsborg 11 (Kung Magnigatan 12), uthus.
 • Övre Elsborg 13-14 (Kung Magnigatan 16), uthus.
 • Övre Elsborg 15 (Kung Magnigatan 18), bostadshus (gruvarbetarstuga).
 • Övre Elsborg 16 (Berghauptmansgatan 27), bostadshus (hörnhuset).
 • Övre Elsborg 17 (Berghauptmansgatan 25), bostadshus mot gatan.
 • Övre Elsborg 18 (Berghauptmansgatan 23 B), bostadshus och uthus.

Grupp 3 - gul

 • Assessorn 13, flerbostadshus 1962, arkitekt J. Jacak.
 • Bergsfogden 6, flerbostadshus.
 • Bergshauptmannen 8, affärs- och bostadshus 1931 i funkisstil, arkitekt Olof Thunström, Stockholm.
 • Bergshauptmannen 10, bostadshus mot Engelbrektsgatan och bostadshus mot Sturegatan.
 • Bergsrådet 10, bostadshus.
 • Bergsrådet 15, flerbostadshus 1944, arkitekt Erik Lundgren, Falun.
 • Blosset 2, villa och södra uthuset 1924.
 • Blosset 3, villa 1924.
 • Blosset 4, villa 1923.
 • Blosset 5, villa 1924.
 • Blosset 6, villa 1925.
 • Bocken 1, villa 1926.
 • Bocken 3, villa 1926.
 • Bocken 4, villa 1924.
 • Bocken 5, villa 1925.
 • Bocken 6, villa 1925.
 • Bocken 7, villa 1924.
 • Bocken 10, villa 1927.
 • Bocken 16, villa 1951.
 • Bonden 14, västra uthuset.
 • Borren 1, bostadshus.
 • Falun 7:24, bostadshus, ombyggt 1931 och 2011.
 • Falun 7:29, bostadshus och timrat uthus.
 • Geschwornern 1, affärs- och bostadshus mot Gruvgatan.
 • Geschwornern 6, bostadshus.
 • Geschwornern 7, bostadshus och gårdshus.
 • Geschwornern 8, bostadshus.
 • Gruvdrängen 1, bostadshus.
 • Gruvdrängen 5, bostadshus och uthus.
 • Gruvlampan 1, två flerbostadshus ca 1950.
 • Hästtorget 10, bostadshus mot Kung Magnigatan.
 • Hästtorget 13, bostadshus.
 • Konsten 5, bostadshus.
 • Konstmästaren 1, bostadshus.
 • Konstmästaren 2, norra gårdshuset.
 • Konstmästaren 6, bostadshus och uthus.
 • Konstmästaren 10, flerbostadshus 1950, arkitekt Erik Lundgren, Falun.
 • Konstmästaren 11, uthus.


 • Konstvaktaren 5, bostadshus.
 • Konstvaktaren 6, bostadshus.
 • Konstvaktaren 7, bostadshus.
 • Konstvaktaren 10, flerbostadshus 1936, arkitekt Per Olsson, Falun.
 • Konstvaktaren 15-16, tvåbostadshus.
 • Laven 5, bostadshus.
 • Laven 7, bostadshus.
 • Laven 8, bostadshus i hörnet Mormorsgatan/ Ornäsgatan.
 • Laven 12 och 13, flerbostadshus 1937, arkitekt A Holmkvist, Falun.
 • Laven 15, flerbostadshus ombyggt 1909, arkitekt Klas Boman, Falun.
 • Lavfogden 5, två bostadshus mot Konstvaktaregatan, det norra en gruvarbetarstuga.
 • Lavfogden 15, flerbostadshus 1939 i funkisstil.
 • Linan 1, uthus.
 • Linan 4, bostadshus och uthus.
 • Lutan 6, bostadshus/uthus.
 • Lutan 7, bostadshus.
 • Pumpen 4, bostadshus och uthus.
 • Pumpen 6, bostadshus och uthus.
 • Pumpen 7, bostadshus.
 • Pumpen 8, bostadshus.
 • Pumpen 10, bostadshus.
 • Pumpen 11, bostadshus.
 • Skullan 3, bostadshus.
 • Spelet 4, bostadshus mot Mormorsgatan.
 • Spelstyraren 3, flerbostadshus 1947.
 • Spelstyraren 7, bostadshus.
 • Spelstyraren 8, bostadshus.
 • Spelstyraren 9, bostadshus.
 • Spelstyraren 10, bostadshus och uthus.
 • Spelstyraren 11, bostadshuset mot Bondegatan.
 • Vågdragaren 5, två uthus.
 • Vågdragaren 6, västra bostadshuset och uthus norr om källarbod.
 • Vådragaren 8, bostadshus och uthus.
 • Övre Elsborg 4, bostadshus närmast Ornäsgatan.
 • Övre Elsborg 5, bostadshus.
 • Övre Elsborg 7, bostadshus mot Mormorsgatan.
 • Övre Elsborg 8, bostadshus.
 • Övre Elsborg 11, bostadshus.
 • Övre Elsborg 12, bostadshus.
 • Övre Elsborg 13-14, bostadshus.
Sidan uppdaterad 2021-04-23