Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Målområde 4 – Attraktiv boendekommun

Resultatmål: Falun är en attraktiv boendekommun som präglas av goda livsmiljöer.

Attraktiva miljöer ska bevaras, utveckla och skapas i hela Falu kommun. Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-Index ska utvecklas positivt och vi ska vara en trygg kommun dit människor vill flytta, leva, verka och bo.

Vilka globala mål stödjer målområdet?

Målområdet stödjer främst de Globala målen:

Beskrivning från årsplanen med budget 

Falun ska vara en kommun dit människor vill flytta, leva, verka och bo. Vi vill bevara, utveckla och skapa attraktiva miljöer i hela Falu kommun. Vi bygger ett samhälle som vi tror på och där människor blandas genom aktiv samhällsplanering. Med fokus på trygghet, bra bostäder med en variation av upplåtelseformer för alla åldrar, hållbara kommunikationer, ett aktivt kultur- och fritidsliv och högkvalitativ kommunal service, såsom bra skolor, bidrar vi till att våra invånare och besökare trivs och mår bra i miljöer som ska vara trygga, hållbara och tillgängliga.

Fysisk planering viktig faktor

För att uppnå en attraktiv boendekommun är den fysiska planeringen samt tillhandahållande av så väl attraktiv boende- som verksamhetsmark viktiga faktorer som ska leda till ett hållbart samhälle som står starkt över tid. Här har de fördjupande översiktsplanerna en viktig roll att fylla. Inte minst för att möjliggöra byggnation även på landsbygden.

Det är viktigt att visa på möjligheterna med att bo och verka på landsbygden. Där finns t.ex. projektet Landsbyggare i Falun ska marknadsföra Falu kommuns kommundelar och stärka platsidentiteten i respektive kommundel.

Kulturen, naturen och stadsmilön ska vårdas

En attraktiv boendekommun handlar naturligtvis inte enbart om det fysiska boendet. Vi ska vara stolta över Falun och den historia vi bär på. Världsarvet ska vårdas och det ska synas att Falun är en världsarvsstad. Skötseln och driften av kommunens vägar, park- och skogsmark samt stadsmiljöer är viktiga områden som är starkt förknippade med hur attraktiv och trygg kommunen upplevs liksom enkelheten att transportera sig. T.ex. är projektet ”Trygg och säker stadskärna” viktig för att öka tryggheten i centrum genom att se över hur den fysiska miljön ser ut, belysning och hur vi får fler människor som rör sig i olika områden.

Ett välmående näringsliv och väl fungerande infrastruktur viktiga faktorer

Ett välmående näringsliv är en viktig faktor för att skapa en attraktiv boendekommun. Vi satsar på en stark besöksnäring och att hela kommunen ska växa på ett hållbart sätt utifrån tre områden: idrott, kultur och utomhusaktiviteter (outdoor).

Företagen är viktiga både för att tillskapa nya bostäder, såväl seniorboende, trygghetsboende, flerfamiljshus som småhus för att få igång flyttkarusellen och tillskapa nya boenden. Vi vill även att allmännyttan fortsätter bygga på landsbygdens samt värnar alla typer av boendeformer för att motverka segregation.

När kommunen växer är det viktigt att satsa på en väl fungerande infrastruktur. Både när det gäller hur boende, besökare och företagare ska ta sig till och från Falun men även inom kommunen. Därför prioriterar vi satsningar både på vägar, cykelvägar, kollektivtrafik och säkra skolvägar. Därutöver också på en utbyggnad av bredband som är en viktig faktor för att kunna leva, bo och verka i Falu kommun.

Använda ny teknik

Inom teknikområdet pågår en ständig utveckling av smarta lösningar som kan tillvaratas för att skapa en boendemiljö med fokus på trygga, tillgängliga och smarta bostäder. Med hjälp av befintlig IT-teknik vill vi effektivisera och kvalitetssäkra Faluns infrastruktur. Vi har mycket att vinna på att samverka över hela kommunkoncernen och arbeta för ett smartare Falun.

Vi ser ett behov av att finna nya möjligheter att lösa frågan om VA på alternativa sätt. Det kan finnas alternativ till att bygga ut kommunalt i vissa områden. Detta vill vi främja genom att erbjuda VA-rådgivning för enskilda avlopp och gemensamma samfälligheter.

Vi satsar även på att wi-fi ska finnas på samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen.

Dialog

En attraktiv boendemiljö förutsätter även en god dialog på många olika plan. Inom kommunkoncernen. Mellan kommunen och medborgarna. Med olika föreningar såsom pensionärsföreningar och idrottsföreningar. Genom ett förtroendefullt samarbete med intresseföreningarna skapar vi förutsättningar för utveckling i våra yttre kommundelar.

Sidan uppdaterad 2022-03-01