Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kvinna och barn leker i snön

Målområde 5– Bekämpa miljö- och klimatförändringarna

Resultatmål: Falu kommun tar sitt klimatansvar på allvar och prioriterar åtgärder mot klimatförändringarna.

Vi ska öka takten i klimatomställningen för att möta klimatkrisen, vi har fokus på att utsläppen ska minska, inte minst i kommunens egna verksamheter.

Vilka globala mål stödjer målområdet?

Målområdet stödjer främst de Globala målen:

Beskrivning från årsplanen med budget 

Falu kommun ska verka för ett samhälle med så låg klimatpåverkan som möjligt genom minskande utsläpp och övergång till förnybara energikällor. Vi tar ansvar för kommunens egna verksamheter och verkar för minskade klimatutsläpp i övrigt genom samverkan med andra privata och offentliga aktörer.

Samverkan viktig

Det finns en stor vilja och drivkraft i samhället att bidra till att nå klimatmålen. Falu kommun ska samverka med både privata och offentliga aktörer och identifiera gemensamma möjligheter att göra klimatnytta. Inte minst inom näringslivet finns en stor motivation och vilja att bidra till omställning.

Robusta ekosystem

Att bromsa klimatförändringarna är kanske vår största globala utmaning. Det ställer krav på åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser. Det finns en tydlig koppling mellan klimatmål och biologisk mångfald. Robusta och varierade ekosystem bidrar till att lagra koldioxid och minska utsläppen.

Fysisk planering

Vi styr mot ett robust samhälle baserat på fossilfri energi, ökad återvinning och hållbara vatten- och avloppslösningar. Det innebär också att prioritera flödesdämpande insatser i vattendrag och vid exploatering. Kommunens fysiska planering, trafikplanering och samhällsbyggande ska bidra till ett klimat- och miljöanpassat samhälle.

Lokal deponi för farligt avfall

Falun är byggt på spåren av kopparhanteringen. Stora mängder miljöfarligt avfall är deponerat i slaggvarpar och andra lämningar efter gruvdriften. För att undvika långa och dyra transporter av sådant avfall så är det önskvärt att en deponi för farligt avfall ska finnas i Falu kommun. Vi verkar därför för att möjliggöra deponi av farligt avfall i egen regi.

Involvera transportsektorn

Mer än 60 procent av klimatutsläppen i Falu kommun kan knytas till resor och transporter. Genom att involvera transportsektorn i klimatarbetet så skapas delaktighet samtidigt som takten kan ökas i omställningen mot minskade utsläpp från transportsektorn. Kommunen ska eftersträva att miljöpåverkan från upphandlade aktörers transporter minskas.

Aktiva och säkra skoltransporter

Det kan innebära att lokala leverantörer främjas samtidigt som klimatpåverkan minskas. Vi inspirerar och underlättar för invånare att ställa om till klimatsmarta levnadsvanor exempelvis genom att skapa förutsättningar för barn och unga att välja aktiva skoltransporter. Det innebär också fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar i enlighet med cykelplanen. En särskild prioritering görs för att arbeta med säkra skolvägar.

Digitaliseringen som stöd

Digitaliseringens möjligheter ska nyttjas för att kontinuerligt följa upp klimatutsläpp och identifiera insatser för att minska dem. Det gäller i kommunens interna arbete med exempelvis lokaler, kosthantering, återvinning och transporter, men också när det gäller att sätta mål för minskade utsläpp i samhället i övrigt där samverkan med andra privata och offentliga aktörer är ett viktigt sätt att nå målen.

Inom bostadsbyggandet ska vi aktivt arbeta för att stödja möjligheter till nyttjande av nya tekniska lösningar där kommunens egna lokaler ska vara förebilder i utvecklingen.

Omställningen kan öka attraktiviteten

Innovation och omställning till klimatmässig och ekologisk hållbarhet innebär inte bara krav. Det rymmer också möjligheter för såväl företag som kommun. Det kan bidra positivt till och öka Faluns attraktivitet, både som plats att bo och som plats att arbeta.

Sidan uppdaterad 2022-09-22