Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Målområde 3 – Växande näringsliv

Resultatmål: Falu kommun har ett växande näringsliv och ett attraktivt företagsklimat.

Företagsamhet, entreprenörskap och företagsklimat ska utvecklas positivt. Näringslivet ska ges goda förutsättningar att växa utifrån infrastrukturbehov och service.

Vilka globala mål stödjer målområdet?

Målområdet stödjer främst de Globala målen:

Beskrivning från årsplanen med budget 

Ett positivt företagsklimat

Falun ska vara en plats där företag vill vara etablerade. Företagsamhet, entreprenörskap och ett gott företagsklimat skapar förutsättningar för jobb och välfärd. Samarbete med företagen på deras villkor är en förutsättning som ger tydliga signaler till företag att hela Falun prioriterar våra företag.

En företagarvänlig kommun strävar efter korta handläggningstider och god service. Falu kommun ska kännetecknas av en effektiv och bra företagsservice där enkelhet och dialog ska fortsätta utvecklas. De goda exemplen med kommunens företagslots och mark- och exploateringslots kan tjäna som modeller för liknande servicetjänster för att främja tillgänglig och effektiv handläggning.

En väg in är en princip som gör det enkelt att hitta rätt både vid fysisk kontakt, genom telefon eller via e-tjänster. Det är också en effektiv metod för att samverka och stödja såväl företag som den enskilde medborgaren. Men det ställer också stora krav på kvalitet och snabbhet. Det gäller för Falu kommuns befintliga kontaktcenter, där god service och förutsägbar svarstid vid såväl enkla som komplexa ärenden är önskvärt. Det gäller också för den samlade tillgången till e-tjänster genom en digital portal, där användarvänlighet och enkelhet ska känneteckna även komplexa ärenden.

Skapa förutsättningar för etableringar

Vi ska göra kommunen mer attraktiv på många olika sätt. Det innebär att vi planerar för nya bostäder, nya arbetsplatser och ny mark för företag i hela kommunen. Det innebär också att vi sköter om fastigheter, markytor, skyltar och installationer så att de är välvårdade och ger ett gott intryck.

Vi skapar förutsättningar för expansion och utveckling för både befintliga och nya företag. Det innebär också att vi måste vara vaksamma på kommunal konkurrens. Att göra kommunen mer attraktiv innebär också att vi eftersträvar en professionell kontakt med kommunens företag i de frågor där det krävs.

Under de närmaste åren ska vi skapa förutsättningar för försvarsetableringen. Vi ska också verka för att fler etableringar ska komma till. Det innebär att gradvis bygga upp en markreserv och få tillgång till mark för såväl bostäder som verksamhetsområden.

God infrastruktur är en förutsättning där tillgång till bredband och goda kommunikationer på vägar och järnvägar är viktigt. Därför krävs en aktiv dialog med Trafikverket och Region Dalarna för att främja Falu kommuns intressen. Vi ska vara aktiva inom olika infrastrukturnätverk och lyfta Faluns intressen. Långsiktighet är nödvändigt för att nå framgång i infrastrukturfrågor.

Falu kommuns myndighetsutövning har gott rykte men vi strävar efter att bli ännu bättre. Effektiv och förutsägbar handläggning bidrar till gott förtroende. Vi vill också att Falu kommun inleder en omställning till efterhandsdebitering vid tillsyn. Vi ser fördelar med en kontinuerlig egen uppföljning av hur såväl företagen som den enskilde upplever kommunikation och kontakt med kommunen.

Företagarna själva är de bästa ambassadörerna för Falun som företagarkommun. Därför är det viktigt att skapa delaktighet och positivt engagemang för utvecklingen i Falu kommun. Kontakter mellan skolan och näringslivet bidrar också till att sprida positiva attityder till företagande bland unga.

Möjlighet att testa företagsamhet genom UF-företag bidrar till ökat intresse för företagande hos unga. Traditionellt så är det fler män än kvinnor som startar företag. Tjejer som deltar i UF-verksamhet startar eget i ännu högre grad än killar. Därför ska UF-företagande även ses som ett medel för att skapa ökad jämlikhet inom entreprenörskap och företagande.

Det pågående arbetet med kommunens näringslivsstrategi och handlingsplaner för framgångsrikt företagande som görs i samarbete med näringslivets representanter från olika branscher skapar förutsättningar för att flytta fram kommunens position som företagskommun.

Målområdet stödjer främst de Globala målen

Sidan uppdaterad 2022-03-01