Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Målområde 2 – Egen försörjning

Resultatmål: Falu kommun skapar förutsättningar för varje individs oberoende och möjlighet till egen försörjning.

Fler ska komma i arbete och egen försörjning – Vi ska samverka med fokus på jobb, utbildning och matchning liksom hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för att minska ohälsa och skapa förutsättning för ett självständigt liv.

Vilka globala mål stödjer målområdet?

Målområdet stödjer främst de Globala målen:

Beskrivning från årsplanen med budget 

Alla människor ska komma in på arbetsmarknaden och både orka och vilja jobba ett långt, hållbart arbetsliv. Vårt fokus ligger på jobb, utbildning och matchning liksom hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för att minska ohälsa.

Kompetens ska möta efterfrågan

Pandemin har inneburit att de som står långt från arbetsmarknaden har fått det svårare. Det är också svårare att komma in på arbetsmarknaden. Insatser för unga och invandrade är särskilt angeläget på en försämrad arbetsmarknad. Samtidigt är det fortfarande svårt för många företag att hitta rätt kompetens. Därför är det önskvärt att fler utbildar sig mot bristyrken för bättre matchning på arbetsmarknaden. Vi arbetar aktivt för att lyfta individer ur långtidsarbetslöshet genom tätt samspel mellan bistånds- och arbetsmarknadsinsatser.

En examen motsvarande gymnasium är i praktiken ett krav för att kunna etablera sig på dagens arbetsmarknad. För vissa yrken krävs ytterligare utbildning, och då skall gymnasiestudierna ha förberett eleven för att klara detta. Vuxenutbildning och yrkesutbildning är ett viktigt komplement till gymnasiet. Falu kommuns auktorisationsmodell för vuxenutbildning skapar stor flexibilitet och möjliggör ett skräddarsytt utbud av vuxen- och yrkesutbildningar. Jobbspåret, där vuxenutbildningen i Falu kommun skräddarsyr utbildningar efter en eller flera arbetsgivares specifika kompetensbehov, är en effektiv väg mot anställning och innebär att ett företag får ett behov tillgodosett.

Unga viktig målgrupp

Ett bra samarbete mellan skola, arbetsliv och näringsliv ger våra unga bättre möjlighet att göra kloka val utifrån såväl personliga intressen som arbetsmarknadens framtida behov. Det är också viktigt att skolan lyckas förmedla en förståelse för vad de kunskaper barnen skaffar sig kan användas till i livet efter skolan. Falun och Dalarna har en lång tradition av företagsamhet och entreprenörskap som med största sannolikhet kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Därför prioriterar vi exempelvis Ung Företagsamhet och tätare kontakter med vårt omgivande näringsliv för att hålla medarbetare och elever uppdaterade kring utveckling av samhälle, arbetsmarknad och ny teknologi.

Alla ska ges möjlighet till egen försörjning

Alla människor ska ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden på ett sätt så att man både orkar och har viljan att under lång tid verka inom yrkeslivets olika skeden och uppleva glädjen att ha en egen försörjning. Sommarjobb/praktikplatser/feriearbete är viktigt som insteg på arbetsmarknaden för unga. Äldre kan vara en tillgång i yrkeslivet och hjälpa till att lösa bemanningsutmaningar för såväl offentlig verksamhet som företag.

När vi utbildar timvikarier inom äldreomsorgslyftet skapas möjlighet för de vikarier som saknar utbildning att få en yrkesutbildning och en fast anställning. Vi har också ambitionen att minska andelen timanställningar och konvertera dem till fasta anställningar.

För den med en funktionsnedsättning kan svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden verka oöverstigliga ibland på grund av ett allt för omhändertagande synsätt. Vårt fokus ligger på jobb, utbildning och matchning liksom hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för att minska ohälsa samt en integration som ser individens möjligheter.

Sidan uppdaterad 2022-03-01