Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skolflicka sitter vid bänk och ser glad och lite klurig ut

Målområde 1 – God utbildning för alla

Resultatmål: Falu kommuns skolor håller en hög och likvärdig kvalitet

Målet har fokus på att minska social och ekonomisk utsatthet. Fler elever ska lämna grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen med goda kunskaper som möter det hållbara samhällets och arbetslivets krav på kompetens. Vi ska samverka för att främja god hälsa, medvetna utbildningsval och livslångt lärande.

Vilka globala mål stödjer målområdet?

Målområdet stödjer främst de Globala målen:

Beskrivning från årsplanen med budget 

De flesta barn deltar i pedagogisk verksamhet med start i förskolan från ett eller ett par års ålder. Därefter deltar barnet i de flesta fall i skolans olika stadier fram till artonårsåldern. Att skolan klarar sitt uppdrag är centralt för att skapa och bibehålla ett hållbart samhälle. Att eleven som ung vuxen lämnar gymnasiet med godkända betyg är det bästa sättet att säkerställa en bra framtid och egen försörjning. För samhället så är det innanförskap, som godkända betyg i grundskola och gymnasium, som bäddar för att förebygga utanförskap.

Övergången mellan skolformer och stadier har varit en utmaning där vi måste bli duktigare på att ta till vara och främja elevens möjligheter och behov. För att åstadkomma detta arbetar vi i Falun utifrån principen att barnet ska uppleva en sammanhållen skolresa utan svaga länkar. Det innebär att barnet ska sättas i centrum under hela den tid det befinner sig i en pedagogisk verksamhet, från förskolan till gymnasiet. Vi prioriterar en likvärdig hög utbildningskvalitet och ett gott ledarskap i alla våra skolor. Ansvaret ska tas där barnet befinner sig i alla delar av sin resa.

Ett barncentrerat arbetssätt 

Förskolan har ett ansvar att vara en trygg plats där barnet också förbereds på ett lekfullt sätt för grundskolan. Grundskolans olika stadier har väldefinierade ansvar för elevens kunskapsutveckling. Det innebär att rätt insatser ska ges till barn som behöver extra stöd för att klara sig men också till dem som klarar målen och som behöver stimulans för att utvecklas vidare. Grundskolan har också ett ansvar för att främja elevernas intresse för vidare utbildning både på gymnasiet och därefter.

Falun ska vara en skolstad med höga ambitioner där måluppfyllelse i grund-, gymnasie- och vuxenutbildning bidrar till att minska social och ekonomisk utsatthet. Vi ska främja god hälsa, medvetna utbildningsval och livslångt lärande. Viktigt att barn är medvetna om sina rättigheter. Flickor och pojkar ska växa upp med samma möjligheter. Alla barn har rätt till en uppväxt med god fysisk såväl som psykisk hälsa och välbefinnande.

Tidiga insatser och samarbete med andra förvaltningar och myndigheter är centralt för att förebygga hinder på vägen. Tät samverkan mellan Falu kommun och Region Dalarna är en förutsättning för ett barncentrerat arbetssätt och rätt stöd för de barn där vården behöver kopplas in. Här ser vi att kommunens och regionens arbete inom ramen för Tillsammans för varje barn bidrar på ett värdefullt sätt även fortsättningsvis.

Kunskapen ska möta efterfrågan på kompetens

Kompetensförsörjning är centralt för att skolan skall lyckas med sitt uppdrag. Kunskap och färdigheter som möter det hållbara samhällets och arbetslivets krav på kompetens ska säkerställas. Genom höjd måluppfyllelse i grund-, gymnasie- och vuxenutbildning bidrar vi till att minska social och ekonomisk utsatthet.

Gymnasieskolan har ett uppdrag att göra våra ungdomar redo för arbete eller högre studier, detta kräver i sin tur kontinuerligt samarbete med exempelvis det lokala näringslivet. En bra relation mellan skolan och företagen ger förutsättningar för ett ökat näringsliv. Vi har ett nära samarbete med både vår egen högskola, liksom med högskolor i vårt närområde.

Utveckla digitala system som gynnar lärandet

Coronapandemin har gett oss erfarenhet av nätbaserad undervisning, både dess fördelar och utmaningar. Idag finns en väl utvecklad kunskap om hur nätbaserad undervisning kan användas som komplement till platsundervisning. Nätbaserad undervisning bör ses som ett komplement till platsundervisning även efter pandemin. Men barn har olika förutsättningar att studera i hemmiljö, därför måste skolan ta hänsyn till det. Organiserad läxhjälp och studiehjälp är viktiga stöd för att hjälpa alla elever att nå målen.

Takten i digitaliseringen ska öka, med mål att utveckla våra utbildningsmetoder liksom för förbättrad kommunikation med vårdnadshavare och omvärld.

Vi vill därför tillsammans med verksamheten utveckla digitala system som gynnar inlärning och utveckling. En del i detta är även att optimera och se över IT-verktyg samt att fortsätta effektivisera interna processer och administration.

Sidan uppdaterad 2022-03-01