Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Dispens bygg- och rivningsavfall

Vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Kravet gäller både för yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner.

Exempel på byggnadsåtgärder där krav på sortering gäller är byggnation, renovering, rivning och anläggningsarbeten.

Syftet med utsorteringskraven är att minska den totala mängden avfall och öka förutsättningarna för återanvändning och återvinning inom byggbranschen.

Följande avfallsslag ska minst sorteras ut i separata fraktioner:

 • Trä
 • Mineral exempelvis betong, tegel, klinker, keramik och sten
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips
 • Andra uppkomna avfallsslag om utsorteringen ger möjlighet till bättre behandling av avfallet
 • Farligt avfall, elektroniskt avfall och spillolja,
 • Förpackningsavfall som till exempel emballage av plast eller wellpapp och
 • Returpapper så som reklam, tidningar och kopieringspapper.

Alla fraktioner ska sorteras ut separat från de övriga avfallsfraktionerna. Förpackningar ska alltså sorteras ut separat från annat avfall även om de består av samma ämne.

Dispens från sorteringskravet

Om det finns fall där du bedömer att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall enligt de nya bestämmelserna krävs en dispens från tillsynsmyndigheten. Du kan ansöka om dispens från kravet på utsortering av:

 • trä
 • mineraler
 • metall
 • glas
 • plast
 • gips

om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • det är omöjligt att sortera en viss del av avfallet
 • att fördelarna med utsorteringen inte överväger nackdelarna.

I din ansökan behöver det framgå vilket av undantagen som gäller i ditt fall.

Tänk på!

Bygg- eller rivningslov kan behövas innan byggnation eller rivning ska ske:

Bygglov e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var lämnas avfallet?

Ditt bygg- och rivningsavfall ska lämnas till en godkänd mottagare av den aktuella avfallskategorin, exempelvis en återvinningscentral.

Som privatperson kan avfall som är förpackningar lämnas till någon av återvinningsstationerna runt om i kommunen. Verksamheter ska däremot lämna även förpackningsavfall till mottagare som får ta emot förpackningsavfall från verksamheter, exempelvis en återvinningscentral.

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten. I dispensansökan ska du beskriva entreprenaden och ange vilket av undantagen från sorteringskravet som gäller i ditt fall.

Till ansökan bifogar du relevanta handlingar, exempelvis:

 • materialinventering
 • situationsplan
 • rivningsplan
 • analysrapport

Generellt undantag

Kravet på utsortering gäller inte avfallsslag som:

 • har en sådan konstruktion eller är sammanfogade på ett sätt som gör att det tekniskt är ogenomförbart att separera och sortera dem på plats. Exempel på när det kan vara omöjligt att sortera avfall är när en träbalk är ingjuten i betong.
 • är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet.

Avgift och handläggningstid för dispens

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det går snabbare att handlägga ansökan om blanketten är komplett ifylld och Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor inte behöver begära in kompletteringar.

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor tar ut en avgift, enligt fastställd kommunal taxa för anmälan.

Innan beslut om dispens

Innan er dispensanmälan är handlagd och ni fått ett beslut ska avfallet hanteras och sorteras separat enligt de nya reglerna.

Tillsyn av sortering

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor är ansvarig för tillsyn av reglerna och kan komma att göra slumpvisa kontroller för att se att kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall följs. Om du får ett kontrollbesök kommer en avgift tas ut för nedlagt arbete.

Regler för avfallshantering - från avfall till resurs

Reglerna för bygg- och rivningsavfall ingår i en omfattande översyn av avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Om det finns möjlighet ska produkter alltså återanvändas så att det inte uppstår avfall.

Viss hantering av avfall är anmälningspliktig

Det finns inte några generella krav på anmälan enligt miljöbalken när det gäller rivningar. Undantaget är om rivningen gäller en fastighet med PCB-haltiga fogmassor eller annat PCB-haltigt material. Sanering/rivning av PCB-haltiga material ska anmälas senast tre veckor innan den påbörjas.

Du som utför entreprenörsarbete på en fastighet ska genast informera oss om du upptäcker något som kan riskera människors hälsa eller miljön. Det kan gälla föroreningar i byggnaden eller i marken. Sanering och efterbehandling av förorenad byggnad eller mark ska anmälas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor . Anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan arbetet påbörjas.

Anmälan PCB-sanering, Miljökonsultgruppen i Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan sanering förorenad mark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om dispens från utsortering av bygg- och rivningsavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Sidan uppdaterad 2023-08-14