Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Diande kalv

Djurhållning och lantbruk

Miljöförvaltningen har tillsyn över vissa aktiviteter inom lantbruket

Inom lantbruket finns områden där miljöförvaltningen ska bedriva tillsyn. Det gäller sådant som kan påverka miljön negativt om det görs i känsliga områden eller på fel sätt. Exempel på sådant kan vara hantering av gödsel, bekämpningsmedel och cisterner.

Ansvaret för djurskydd och djurhållning i kommunen har överflyttats till Länsstyrelsen.

Djurskyddskontroller - Länsstyrelsens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gödselhantering

Stallgödsel är ett utmärkt gödselmedel, förutsatt att den hamnar på rätt ställe, dvs. åkern. Felaktigt hanterad gödsel kan leda till igenväxta sjöar och otjänliga grundvattentäkter.

Spridning av gödsel får inte ske under december, januari och februari om den inte brukas ned samma dag. Spridning bör inte heller ske på tjälad eller snötäckt mark under andra tider på året. Det är också viktigt att hålla skyddsavstånd till diken och vattendrag och till enskilda vattentäkter. 

För att marken inte ska överbelastas får djurantalet på en gård inte vara större än vad den spridningsareal som finns på gården medger. En djurhållare kan skriva spridningskontrakt med andra jordbrukare för att klara spridningsarealen.

För att lagra gödsel krävs normalt täta plattor och behållare som är tillräckligt stora för att med marginal rymma den gödselmängd som produceras under den tid som spridning inte får eller bör ske.

För större gårdar gäller krav på 8 eller 10 månaders lagringskapacitet, beroende på djurslag. Lagring i stuka på fält kan i mindre utsträckning komma i fråga för hästgödsel, djupströbäddar och annan torr gödsel om lämplig plats finns.

För lagring och spridning av gödsel samt hantering av ensilage inom ett
vattenskyddsområde behöver en ansökan skickas in till miljöavdelningen:

Ansökningsblankett lagring och spridning av gödsel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel kan orsaka skador på bland annat vattentäkter, vattenlevande organismer och omgivande växtlighet. Du kan behöva tillstånd för att sprida bekämpningsmedel.

Cisterner

Cisterner

Sidan uppdaterad 2024-06-27