Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En bricka med tre drinkar

Serveringstillstånd för alkohol

Hos den Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ansöker du om serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker till allmänheten eller slutna sällskap i kommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Hedemora, Säter och Gagnef.

ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) betjänar de sju kommunerna och har sitt säte i Falun.

Vi vill att du använder vår e-tjänst för att ansöka om serveringstillstånd.

Här hittar du e-tjänsten gällande serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kunna använda sig av e-tjänsten behöver man ha en användare hos Falu kommun, om du inte redan har en användare kan du registrera den här: https://service.falun.se/wps/portal/Start/support/skapa-konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! E-tjänsten fungerar inte om du använder Internet Explorer.

Aktuell information

Krögarträff

Save the date - den 3 oktober klockan 15-17 kommer nästa krögarträff att hållas och denna gång i Ludvika. Mer information hittar du på Krögarträff Länk till annan webbplats..

Ansvarsfull alkoholservering

Vi anordnar utbildningen Ansvarsfull alkoholservering som riktar sig till krögare och personal på serveringsställen. Utbildningen kommer hållas den 14 och 15 november i Ludvika. Mer information hittar du på Ansvarsfull alkoholservering Länk till annan webbplats..

Matutbud

Vi får ofta frågor om kravet på matutbud och skriver därför ett förtydigande. Kravet anges i 8 kap. 15 § alkohollagen, och det finns vägledning i förarbete samt Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning.

För att få servera alkohol är det ett grundläggande krav att kunna erbjuda gästerna ett tillräckligt matutbud. Matutbudet ska bestå av ett flertal rätter av såväl förrätter, huvudrätter och efterrätter, och utbudet ska vara varierat. För att uppfylla ett flertal görs tolkningen att det bör finnas minst tre rätter; det vill säga tre förrätter, tre huvudrätter och tre efterrätter. En betydande del av matutbudet ska vara tillagat eller tillrett från råvara, och maten ska vara tilllagad/tillredd i det egna köket. Det görs alltid en individuell helhetsbedömning.

Tidigare har vi använt oss av den så kallade 3-5-3 regeln (tre förrätter, fem huvudrätter och tre efterrätter) vid bedömningar, men gör det alltså inte längre.

Mer information om matutbudet kommer på krögarträffen den 3 oktober.

Avgifter

Den gemensamma nämnden beslutade den 15 augusti om ett förslag till nya avgifter för nämndens verksamhet, förslaget skickas nu ut till respektive kommun för beslut i kommunfullmäktige. Under arbetet med förslaget har synpunkter efterfrågats från kommunerna, Visita, Svenskt näringsliv och krögarna. Planen är att avgifterna ska börja gälla från 1 januari 2024.

Den största förändringen i förslaget är att tillsynsavgiften för serveringstillstånd föreslås grundas på en riskklass, vilken även styr antalet tillsynsbesök. Detta till skillnad från idag då tillsynsavgiften enbart baseras på föregående års omsättning av alkoholdrycker. Riskklassningen kommer likt reglerna för livsmedel att påverkas av efterlevnaden av lagar och regler, vilket innebär att en krögare med god efterlevnad kan få färre tillsynsbesök och lägre tillsynsavgift.

Det finns flera olika typer av serveringstillstånd. Vilket som är aktuellt för dig beror på vilken verksamhet du vill bedriva, till vem din verksamhet vänder sig och vilka alkoholdrycker du önskar servera.

Med servering menas varje form av erbjudande av alkoholdrycker mot betalning. Med alkoholdryck menas en vätska som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol, drycker med lägre alkoholhalt kallas lättdrycker, till exempel lättöl och läskedrycker.

Du behöver inte ha serveringstillstånd för att servera alkoholdrycker om alla tre punkter nedan uppfylls. Serveringen sker:

  • under ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna,
  • i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Den som söker serveringstillstånd kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisationsnummer. Det kan också vara en förening eller en enskild firma.

eTjänst

Här kan du ansöka om serveringstillstånd och fylla i alla uppgifter digitalt, du kan även bifoga de dokument som behövs för att din ansökan ska vara komplett. Om du redan har ett serveringstillstånd kan du anmäla ändring av tillståndet eller uppdatera listan för serveringsansvariga.

För att använda e-tjänsterna loggar du in här: Serveringstillstånd alkohol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vad e-legitimation är på www.e-legitimation.se Länk till annan webbplats.. När du företräder ditt företag så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Blankett

Du kan också ansöka om serveringstillstånd genom att skriva ut de blanketter som gäller för din ansökan: Blanketter serveringstillstånd Länk till annan webbplats..

Blanketterna kan du skicka in via e-post eller med vanlig post.

Kom ihåg att ansöka i god tid. Den Gemensamma nämnden strävar efter att hålla så korta handläggningstider som möjligt i ärenden som rör serveringstillstånd, då vi är medvetna om att en ny tillståndshavare vill starta verksamheten så fort som möjligt. Innan beslut fattas ska dock remisser skickas till olika myndigheter beroende på vilken verksamhet du vill bedriva.

Normal handläggningstid för stadigvarande tillstånd och tillfälliga tillstånd till allmänheten är ca 3–4 månader från det att en komplett ansökan har inkommit till myndigheten. Normal handläggningstid för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap är vid första ansökningstillfället ca 4 veckor.

Handläggningstiden i ett ärende är beroende av gällande delegationsordning. Normalt är handläggningstiden kortare om tjänsteman har delegation att fatta beslut i ärendet. Den Gemensamma nämnden är beslutande i alla ärenden som avser stadigvarande serveringstillstånd. Innan ett tjänstemannaförslag ska presenteras för den Gemensamma nämnden ska en utredning lämnas in 2 veckor före nämnden har sitt sammanträde – se nämndens sammanträdesplan för 2023: https://www.falun.se/kommun--demokrati/moteskalender.html Länk till annan webbplats.

Det som också kan förlänga beslutsprocessen är om t.ex. sökanden inte klarar kunskapsprovet inom rimlig tid, mer information om kunskapsprovet finner du här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-om-alkohollagstiftning/ Länk till annan webbplats..

Det är du som söker serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter ATL-kontoret behöver för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter.

Gemensamma nämnden har sedan 2014-01-08 haft riktlinjer för serveringstillstånd.

Riktlinjerna redogör för:

  • vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter
  • vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen

    Syftet med kommunala riktlinjer för alkoholservering är att skapa:
  • förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd
  • lika behandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd genom riktlinjerna kan kommunen informera allmänheten om den lokala anpassningen till alkohollagen. Riktlinjerna ska utgå från alkohollagens regler som i vissa fall ger ett utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunen ska dock inte ha egna regler som avviker från alkohollagen.Alkohollagen är en skyddslag och finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt är att skyddet för människors hälsa går före näringspolitiska hänsyn.

Riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 1.8 MB.

Läs mer om alkohollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du ansöker om ett nytt serveringstillstånd, eller ansöker/anmäler en ändring av serveringstillståndet ska du betala en avgift. Utredningen om din ansökan startar först när vi fått din betalning.

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska även betala en årlig avgift som inkluderar kostnaden för administration och tillsyn.

Se gällande taxor och avgifter i gemensamma nämndens verksamhetsområde. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Telefon: 023-830 00
E-post: kontaktcenter@falun.se
Besöksadress: Slaggatan 3 D, Falun

Öppettider: vardagar kl. 08.00-16.00. Lunchstängt besök 12.00-13.00, telefon 12.15-13.00

Sidan uppdaterad 2023-09-04