Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Avveckling eller flytt av miljöfarlig verksamhet

Det är en del miljöaspekter att ta ställning till - utöver allt annat som ska ordnas vid en avveckling eller flytt av verksamhet.Avvecklingen ska anmälas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor och bör ske enligt en avvecklingsplan.

Avveckling av miljöfarlig verksamhet måste ske under ordnade former för att undvika miljöskador och framtida kostnader för nya verksamhetsutövare och fastighetsägare.

En planlös avveckling av en miljöfarlig verksamhet kan bli dyr. Du ska fylla i och skicka in en anmälan till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor om att verksamheten upphör eller flyttas.

Anmälan om avveckling eller flytt av miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats.

Verksamhetsutövaren ansvarar för avvecklingen

En avvecklingsplan ska ta ställning till hur olika process- eller anläggningsdelar ska omhändertas och eventuellt rengöras. Vilka delar som ska avvecklas beror ofta på kommande verksamheter. I planen bör det framgå vem som har ansvar för de olika delarna av arbetet.

För verksamheter och fastigheter, som är klassade som risk- eller branschklass 1 eller 2 enligt MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden), bör en undersökning av mark och byggnader göras. Beroende på omständigheterna kan det även vara aktuellt att utföra undersökningar på byggnader och fastigheter, som inte har bransch- eller riskklass 1 eller 2.

Det räcker ofta med en översiktlig undersökning

Efter noggranna arkivstudier ska mark- och grundvattenprovtagningar utföras på de ställen, där du misstänker att det kan finnas föroreningar. Exempelvis där oljor, kemikalier, råvaror (om dessa kan förorena) eller avfall har hanterats eller lagrats Dessa platser har ofta förändrats genom åren och därför är det bäst att börja med en arkivstudie eller intervjuer, för att fastställa områdets historia.

Andra platser, som ska undersökas, är till exempel områden där förorenande processutrustning har varit placerad. Där kan det även bli aktuellt att undersöka byggnaderna och marken under byggnaderna.

Redovisa åtgärderna i avvecklingsplanen

Ska fastigheten säljas, behöver den oftast undersökas och få resultaten efter undersökningen bedömda av tillsynsmyndigheten, det vill säga Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. Orsaken är att en köpare kan få ansvaret för att sanera en förorenad fastighet.

De åtgärder som beskrivits i avvecklingsplanen, ska redovisas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. Planen ska bland annat innehålla en redovisning av:

  • uppkomna rengöringsrester,
  • avfallstyper,
  • avfallsmängder,
  • restprodukter,
  • hur olika avfall och rester tas om hand, samt
  • andra viktiga miljöaspekter att beakta.

Oljeavskiljare

Runt en oljeavskiljare finns det risk för markföroreningar, särskilt om den har funnits på platsen länge. Om oljeavskiljaren ska vara kvar även efter att verksamheten har avvecklats, ska den besiktigas. Besiktningen ska utföras av sakkunnig person, som kan visa dokumentation på att hen innehar fackmannamässig kunskap samt utbildning för att genomföra 5- årsbesiktningar. Detta kan till exempel bevisas genom att kontrollanten ackrediterats av SWEDAC, eller certifierats /auktoriserats av annan oberoende organisation, som har kompetens att kontrollera utbildning och fackmannamässig kunskap hos besiktningsmän av oljeavskiljare.

PCB

Det hälsofarliga ämnet PCB kan finnas i elektronisk utrustning, till exempel kondensatorer och transformatorer. PCB kan också finnas i fogmassa i husfasader, i golv och i isolerrutor.

Byggnader, som är uppförda eller fogrenoverade under åren 1956 till 1973, ska inventeras för att ta reda på om PCB förekommer. Ett inventeringsprotokoll ska skickas in till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. Om resultatet av kontrollen visar att gränsvärden överskrids, så ska ni redovisa vilka åtgärder ni planerar.

Här på Miljökonsultgruppen finns blanketter gällande PCB. Länk till annan webbplats.

Cisterner

När ni slutar använda en cistern, ska ni informera Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor om detta.

En cistern som inte används mer ska tömmas, rengöras och skrotas. Grundregeln är att nedgrävda cisterner ska tas upp ur marken. Endast om man riskerar att påverka en byggnad så att till exempel sättningsskador uppstår får den ligga kvar i marken. Cisternen måste då tömmas, rengöras och fyllas med sand.

Intyg oljecistern som tagits ur bruk (falun.se) Länk till annan webbplats.

Kylaggregat

Om verksamheten har kylaggregat med 5 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) eller mer, ska det göras en läckagekontroll av aggregatet minst var tolfte månad. Om aggregaten inte töms på köldmedia, finns kravet på årlig läckagekontroll kvar.

Planerar du att sälja aggregaten, ska de monteras ned av en behörig person och en rapport om skrotning av aggregaten ska skickas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.

Sidan uppdaterad 2024-01-22