Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Nya naturreservat i Falun

Sju nya naturreservat ska bildas inom Falu tätort. Syftet är att bevara mark som är viktig för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald samt för att främja ekosystemtjänster, för framtiden.

Närheten till naturen säkras för fler Falubor

I den fördjupade översiktsplanen för hur Falu tätort ska utvecklas i framtiden ingår att invånarnas ska ha god tillgång till grön- och naturområden. Dessutom ska det tas hänsyn till ekosystemtjänster i planeringen av hur mark ska användas.

Mål och strategier för grönska och vatten, ur Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan

Falu kommun har därför tagit fram ett förslag på stora viktiga naturområden som långsiktigt bör bevaras som naturreservat.

I och med att de föreslagna områdena skyddas kommer nästan hälften av de boende i Falu tätort ha ett större natur- och rekreationsområde som är säkerställt för framtiden inom en kilometer från hemmet.

Tidplan för att börja bilda naturreservaten

Den 25 april 2023 fick miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget att börja bilda naturreservat av de områden som pekats ut.

De nya reservaten kommer att bildas succesivt under de kommande åren. Under 2023 startar processen för Källviksskogen och Hälsingbergsskogen.

Tidplan och turordning för reservatsbildningen:

  • 2023 Källviksskogen
  • 2023 Hälsingbergsskogen
  • 2023 Främby udde
  • 2024 Stångtjärnsskogen
  • 2024 Gruvrisberget
  • 2025 Skutuddens strandskog
  • 2026 Kårarvsskogen
Karta över kommande naturreservat inom Falu kommun

På kartan syns befintliga kommunala reservat tillsammans med de sju som nu planeras. © Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan

Medborgardialog en del i processen

I arbetet med varje område ingår att komma fram till avgränsning och förslag på hur området bör utvecklas för att stärka friluftsliv och biologisk mångfald.

Under hösten 2023 hölls dialogträffar för Källviksskogen och Hälsingbergsskogen och det fanns även möjlighet att lämna synpunkter digitalt.

Nu jobbar kommunen med att ta fram ett förslag till beslut. Ett beslut ska innehålla bestämmelser för området och en beskrivning av hur området ska utvecklas och skötas i framtiden. Förslaget skickas sedan ut på remiss. Därefter är det kommunfullmäktige som fattar beslut om att inrätta naturreservatet.

Genomförda dialogträffar för planerade naturreservaten Källviksskogen och Hälsingbergsskogen

Onsdag den 21 och torsdag den 28 september hölls dialogträffar för de planerade, tätortsnära nya naturreservaten Källviksskogen och Hälsingbergsskogen. Ett tiotal personer kom till respektive träff.

Falu kommuns representanter inledde mötena med att presentera bakgrunden till och syftet med bildande av reservaten. Därefter blev det frågestund samt möjlighet att lämna synpunkter och information om områdena, dels via digital enkät, dels analogt på papperskartor.

Förutom uppgifter om hur man rör sig, platser som man gillar och förslag till utveckling av områdena uttrycktes en oro att man efter skapandet av reservaten inte ska få fortsätta utöva de aktiviteter som görs idag inom områdena.

Ett av syftena med att skapa reservaten är att bibehålla framtida möjligheter till friluftsliv och rekreation genom att områdena skyddas för framtida exploatering. Aktiviteter som cykling, löpning, promenader och orientering är viktiga för det rörliga friluftslivet och kommer fortsatt gå att utöva i områdena när de blir reservat framöver.

I det fortsatta arbetet framöver med föreskrifter och skötselplan för respektive område kommer hänsyn att tas till inkomna synpunkter om de aktiviteter som utövas i de olika områdena.

Sidan uppdaterad 2024-01-26