Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Naturbild från Stabergs ö

Våckelberget och dess skogar

Våckelberget, känt för sin branta klippvägg och milsvida utsikt, är sedan lång tid tillbaka ett statligt naturreservat. Falu kommun har utökat det skyddade området genom att bilda naturreservatet Våckelbergets skogar. Norr och söder om det ursprungliga reservatet har två områden lagts till.

Naturen på Våckelberget

Våckelbergets skogar har höga biologiska naturvärden, här finns naturtyper och växt- och djurarter som är ovanliga i trakten och som därför är värd att värna. I det norra delområdet finns gammal granskog som är över 120 år gammal och partier med gammal tall, hällmarker med branter, fuktstråk med örter med mera. Tillsammans skapar de olika naturmiljöerna en variation som ger förutsättningar för en hög biologisk mångfald.

Det södra delområdet har en annan karaktär, här är det mest tallskog – över 100 år gammal - med inslag av gran och olika lövträdsarter. Området är bitvis rikt på stenblock och med partier som är helt trädlösa på grund av den blockiga terrängen. Allra längst i söder finns det ett mindre våtmarksområde.

Död ved, både stående och liggande döda träd, är viktigt för arter som behöver sådant material för att leva och utvecklas. I det norra delområdet finns mer död ved än i den södra delen. Tack vare det nya reservatet kommer mer död ved att bildas inom båda områdena vilket gör att olika växt- och djurarter gynnas.

Sommar Stabergs ö

Gruvbrytning, tjärdalar och vårdkase

Människan har alltid använt och nyttjat resurser från vatten, skogar och berg. Här på Våckelberget bröt man berg längre tillbaka i tiden. I naturreservatets norra del finns lämningar efter en mindre gruvbryting. Kanske hörde det till den större gruvverksamheten som fanns norr om naturreservatets gräns?

Vid gränsen mellan det statliga reservatet och norra kommunala delområdet finns också spår efter tjärframställning i form av en ränna, grop och vall, en så kallad tjärdal. Intill platsen finns också en kojruin.

Namnet Våckelberget tros komma från att berget kan ha använts som vårdkasberg, dvs att det har funnits en vårdkase här. Vårdkasar användes för att signalera och varna för faror genom att tända ett bål som syntes på långt håll. Vårdkasen ska enligt historier funnits inom reservatets södra delområde.

För dig som besökare

Våckelberget ligger omkring en mil norr om Enviken intill riksväg 50 och direkt väster om Balungstrands sågverk. Cirka 500 meter norr om sågverket finns en parkeringsplats på vägens västra sida. Härifrån kan man gå upp på Våckelberget - bitvis är stigen mycket brant. Det finns också möjlighet att ta bilen upp till Våckelberget. En grusväg, cirka 600 meter norr om den nedre parkeringsplatsen på väg 50:s västra sida, leder till en vändplan där man kan parkera bilen.

Från den övre parkeringsplatsen leder en markerad stig genom naturreservatet. Uppe på berget finns en rastplats med bänk och bord. Här kan man fika och sitta och njuta av skogens lugn. Tänk på att visa hänsyn till naturen och ta med ditt skräp hem!

Området besöks ofta under barmarkssäsong av de som vill njuta av utsikten från utsiktspunkten ovanför bergets brant. Härifrån har man en milsvid utsikt över skogar och sjöar. En period under sommaren, 1 mars-31 juli, stängs ett område vid Våckelbergets brant av för att hindra besökare att störa känsligt fågelliv.

På Dalarnas länsstyrelses hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om naturen, brantens speciella livsmiljö för djur och växter med mera.

Sommar Stabergs ö

Missa inte!

Utsikten från klippan...

Den majestätiska granskogen...

Hitta hit

Fakta

Bildades: 2020 respektive 1931

Storlek: ca 56 ha (ca 45 ha kommunal del, ca 11 ha statlig del)

Naturtyper: Sydväxtberg, gammal gran- och tallskog, hällmarker med branter och örtrika fuktstråk

Läge: Cirka 10 km norr om korsvägen i Enviken

Service: Markerade stigar, rastplats med bänk och bord samt informationsskyltar

Tillgänglighet: Området är bitvis mycket brant där stigarna är smala och ojämna

Tillträdesförbud: Från 1 mars till 31 juli är det förbjudet att vistas på delar av toppen av Våckelberget. Anledningen är att det finns känsliga fågelarter som häckar i området som inte får bli störda.

Förvaltare: Falu kommun

Sidan uppdaterad 2024-03-25